Glacialrelikta kräftdjur i sjöar och vattendrag

De glacialrelikta kräftdjuren omfattar sex arter. De nuvarande bestånden är kvarlevor från en tid med kallt klimat, som djuren är anpassade till. De spelar en viktig roll i många sjöars ekosystem och utgör viktig fiskföda. Förändringar
i de glacialrelikta kräftdjurens populationer kan alltså få långtgående effekter på det övriga ekosystemet.

Om övervakningsmanualen

  • Senaste version: 1:2, uppdaterad 2016-11-01
  • Ansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten
  • Programområde: Sötvatten
  • Kategori: Fisk, kräftdjur och musslor

Datavärdskap

Det finns ingen information om datavärdskap för övervakningsmanualen.

Syfte och mål med undersökningstypen

Undersökningar av glacialrelikta kräftdjur kan syfta till att

  1. bedöma kräftdjurens roll i sjöars ekosystem
  2. beskriva tillstånd eller förändring över tid av förekomst och individtäthet
  3. jämföra förekomst och individtäthet mellan olika vatten
  4. bedöma olika typer av miljöpåverkan på de glacialrelikta kräftdjurens förekomst och individtäthet
  5. använda kräftdjuren som indikatororganismer i samband med olika typer av förändringar i miljön, till exempel höjd temperatur på grund av klimatförändring
  6. följa upp inplanteringar och nedsströmsspridningar från inplanteringar av fisk


Exempel på miljöfaktorer som har inverkat på/kan komma att inverka på de glacialrelikta kräftdjurens existens och individtäthet är försurning, övergödning och miljögifter som toxiska metaller.

Djurens anpassning till lägre temperaturer kan vid en global uppvärmning komma att påverka individtätheten och existensen av dessa organismer om vattnets temperatur i sjöar överskrider toleransen hos dessa djur. En kritisk tid är sensommaren då bottenvattnets temperatur är som högst. Dessutom kan den vertikala och horisontella fördelningen av dessa djur
komma att påverkas av förhöjd temperatur, vilket i sin tur kan inverka på det övriga ekosystemet

Publicerad: 2016-09-16
Uppdaterad: 2016-12-08
Sidansvarig: Webbredaktion