Metaller i sediment

Undersökningstypen används för att dokumentera utbredningen av vatten- eller luftburna metallföroreningar.

Om övervakningsmanualen

  • Ansvarig myndighet: Naturvårdsverket
  • Programområde: Kust och hav , Sötvatten
  • Delprogram: Metaller och organiska miljögifter i marin miljö
  • Kategori: Farliga ämnen

Datavärdskap

Syfte och mål med undersökningstypen

Undersökningstypen används för att dokumentera utbredningen av vatten- eller luftburna metallföroreningar, främst arsenik, bly, järn, kadmium, kobolt, koppar, krom, kvicksilver, nickel och zink, vid långvarig belastning i vattensystem från punktkällor eller spridning från diffusa källor.

Om man samlar in sedimentprofiler med rörprovtagare kan undersökningstypen ge data för att belysa den historiska utvecklingen av metallbelastning på vattensystem. Sedimenten fungerar på så sätt som ett arkiv över historisk föroreningsbelastning och kan därför användas för uppföljning av miljömålet Giftfri miljö.

Publicerad: 2016-09-16
Uppdaterad: 2017-12-08
Sidansvarig: Webbredaktion