Malövervakning

Syftet med undersökningstypen Malövervakning är att den ska användas för kvalitativt provfiske av den utrotningshotade fisken mal.

Om övervakningsmanualen

  • Senaste version: 1:2, uppdaterad 2016-12-02
  • Ansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten
  • Programområde: Sötvatten
  • Kategori: Fisk, kräftdjur och musslor

Datavärdskap

Syfte och mål med undersökningstypen

Provfiske bör ske på lekområden samt på uppväxtområden för mindre malar. Man väljer i första hand platser med täta bestånd. Erfarenheter från provfisken tyder på att flest malar påträffas i rinnande eller svagt strömmande vatten i sund samt i grunda vegetationsrika områden.

När man lokaliserat bra platser ska fiske ske på samma platser, vid samma tid på året och med samma typ av redskap. Detta ger de mest jämförbara värdena. Provfisken på nya platser bör göras då och då för att hålla koll på förändringar i malens utbredning och val av livsmiljöer.

Insamlade uppgifter bör lagras på ett sådant sätt att uppgifterna kan bli användbara i samband med undersökningar enligt andra undersökningstyper. Denna typ av samordning mellan olika undersökningstyper kan på sikt minska antalet arbetade timmar i fält och öka användning av insamlade data.

Kopplingar kan göras till miljökvalitetsmålen Levande sjöar och vattendragEtt rikt växt- och djurliv och Begränsad klimatpåverkan.