Stormusslor

Undersökningstypen för stormusslor syftar till att följa förändring av populationsstorlek och täthet samt förändring i ålders/storleksstrukturen i avgränsade bestånd av stormusslor.

Om övervakningsmanualen

  • Senaste version: 1:3, uppdaterad 2016-11-01
  • Ansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten
  • Programområde: Sötvatten
  • Delprogram: Stormusslor
  • Kategori: Fisk, kräftdjur och musslor

Datavärdskap

Syfte och mål med undersökningstypen

Undersökningstypen för stormusslor syftar till att följa förändring av populationsstorlek och täthet samt förändring i ålders/storleksstrukturen i avgränsade bestånd av stormusslor.

I Sveriges sötvatten finns idag nio musselarter med samlingsnamnet stormusslor. De sju inhemska arterna är bottenlevande, filtrerande djur som sitter nedgrävda med bakänden uppåt och sifonerna öppna mot det strömmande vattnet. Några av arterna lever huvudsakligen i sjöar och dammar men samtliga kan påträffas i rinnande vatten.

Två av de förekommande stormusselarterna är främmande och invasiva och har oavsiktligt introducerats i svenska sjöar och vattendrag. Dessa är kinesisk dammussla och vandrarmussla. Undersökningstypen är inte avsedd för dessa arter.

Stormusslorna har en speciell livscykel och livskraftiga bestånd, framför allt av flodpärlmusslan, visar att vattendragets ekosystem fungerar. Det vill säga att det finns laxfisk och ingen påverkan som övergödning eller försurning.

Undersökningstypen kan användas för uppföljning av Åtgärdsprogram för bevarande, av flodpärlmussla respektive tjockskalig målarmussla, samt för uppföljning av miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag.

Resultaten kan också, i kombination med annan information, ge underlag för  åtgärder som ökar möjligheten för arterna att bygga upp livskraftiga bestånd, samt för uppföljning av effekter av olika naturvårdsåtgärder riktade mot stormusslor.

Versioner
Äldre versioner av denna undersökningstyp

Stormusslor Pdf, 607.3 kB.

Version 1:1 2004-2010