Fisk i rinnande vatten – Vadningselfiske

Denna övervakningsmanual omfattar två metoder där man fångar fisk med elektricitet samtidigt som man vadar i vattnet, dels kvalitativt elfiske huvudsakligen för inventering, dels kvantitativt elfiske med inriktning på tidsserier och bedömning av ekologisk status i vattendrag. Metoderna är lika, det som skiljer dem åt är antalet utfisken (det vill säga hur många gånger man fiskar samma sträcka). Vadningselfiske passar bra i små–medelstora vattendrag med vadbart djup (≤0,7 m). Fördelen med vadningselfiske är möjligheten att med relativt god precision kunna beräkna populationstätheter av olika fiskarter.

Syfte och mål med undersökningstypen

Kvalitativt elfiske, det vill säga när bara ett utfiske genomförs, används vanligen för inventeringar av fiskfaunan. Syftet kan vara att

  • inventera förekomsten (närvaro/frånvaro) av olika fiskarter på enstaka provytor eller i hela vattendrag
  • få en relativ uppskattning av individförekomst av olika arter
  • bedöma artutbredning och habitatval, samt samla fisk för bedömning av födoval och tillväxt.

Kvantitativt vadningselfiske, det vill säga när minst två utfisken genomförs, används för att följa beståndsutvecklingen hos fisk på ett antal utvalda provytor under en följd av år. Provytorna kan väljas så att de antingen representerar hela vattendraget, eller så att de utgör bra reproduktionslokaler för till exempel öring. Med fler än ett utfiske kan den faktiska tätheten av förekommande fiskarter uppskattas statistiskt. Detta kan användas för att skatta den totala fiskpopulationen i ett mindre vattendrag. Ett större antal provytor måste då besökas och denna typ av skattningar är kostsamma.

Sammanfattningsvis kan kvantitativt elfiske användas för att

  • kvantifiera fiskarters beståndstäthet på enstaka provytor eller i hela vattendrag
  • studera förändringar i täthet och förekommande arter över tiden på enstaka (ofta fasta) provytor eller i hela vattendrag
  • jämföra täthet och förekommande arter mellan provytor eller mellan vattendrag
  • bedöma fiskfaunans ekologiska status/potential på enskilda vattendragssträckor eller i hela vattendrag.
Versioner
Äldre versioner av denna undersökningstyp

Elfiske i vatten Pdf, 115.2 kB.

Arbetsmaterial 1997-2001

Elfiske i vatten Pdf, 119.9 kB.

Arbetsmaterial 1997-2002_2

Elfiske i vatten Pdf, 270.4 kB.

version 1:1 2001-2002

Elfiske i vatten Pdf, 308.5 kB.

version 1:3 2002-2008

Elfiske i vatten Pdf, 214.6 kB.

version 1:4 2008-2010

Elfiske i vatten Pdf, 345.1 kB.

version 1:5 2010-2015

Elfiske i vatten Pdf, 867 kB.

version 1:6 2015-2016

Elfiske i vatten Pdf, 555.4 kB.

version 1:7 2016-2017

Fisk i rinnande vatten - Vadningselfiske Pdf, 657.8 kB.

version 1:8