Bottenfauna i sjöars profundal och sublitoral

Bottenfauna är väl lämpad för att beskriva ett vattens kemiska och fysikaliska tillstånd eftersom skilda arter av bottenfauna har olika känslighet för olika typer av kemiska och fysikaliska faktorer. Till skillnad från vattenkemin ger bottenfaunan ett integrerat mått på tillståndet bakåt i tiden.

Om övervakningsmanualen

  • Senaste version: 2:1, uppdaterad 2016-11-01
  • Ansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten
  • Programområde: Sötvatten
  • Kategori: Bottenfauna

Datavärdskap

Syfte och mål med undersökningstypen 

Undersökning av bottenfauna i sjöars profundal och sublitoral, syftar till:

  1. att beskriva bottenfaunasamhället och dess status i den del av sjöbotten som inte har kontakt med stranden
  2. att visa på förändringar i bottenfaunasamhällets artsammansättning
  3. att bedöma sjöekosystemets påverkan av luftföroreningar, utsläpp, markanvändning och andra ingrepp eller åtgärder inom avrinningsområdet
  4. att bedöma status och förändringar i sjöars trofinivå
  5. att generera underlag för arbetet med de nationella miljömålen Levande sjöar och vattendrag, Ingen övergödning och Ett rikt växt- och djurliv samt Europeiska miljömålen, till exempel EU:s ramdirektiv för vatten och Habitatdirektiv (Natura 2000).
Versioner
Äldre versioner av denna undersökningstyp

Bottenfauna Pdf, 187.9 kB. i sjöars profundal och sublitoral Pdf, 187.9 kB.

Version 1:1 2003-05-09

Publicerad: 2016-09-16
Uppdaterad: 2016-12-07
Sidansvarig: Webbredaktion