Vattenföringsbestämningar inom miljöövervakningen 

Vattenföringen i våra vattendrag bestäms i första hand av klimatet men även av geologiska och geomorfologiska förhållanden och av markanvändningen.

Om övervakningsmanualen

  • Senaste version: 2:2, uppdaterad 2016-12-08
  • Ansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten
  • Programområde: Sötvatten
  • Kategori: Hydrologi

Datavärdskap

Det finns ingen information om datavärdskap för övervakningsmanualen.

Syfte och mål med undersökningstypen

I norra Sverige domineras årsflödet av snösmältningen under våren. Längre söderut gör sig höstflöden alltmer gällande och långt i söder sker merparten av avrinningen under vintern. En grov bild av medelvärdet för avrinningen i en punkt ger avrinningskartan som framräknats för perioden 1961-1990. Skillnaden är påtaglig mellan västra och östra Sverige. Uttryckt i millimeter är avrinningen i medeltal upp till 600 på västkusten och ner till endast 150 på sydostkusten.


Målsättningen med undersökningstypen är att ge en vägledande information i frågor som rör vattenföringsbestämning i mindre vattendrag, vanligen mindre än 200 km2 i samband med miljöundersökningar.