Övervakning av saltvatteninträngning i brunnar

Syftet med undersökningstypen är att identifiera riskområden för saltvatteninträngning mäta saltvattenpåverkan på dricksvatten i områden som kan befaras vara riskområden för ökande saltvatteninträngning.

Om övervakningsmanualen

  • Senaste version: 1:1, uppdaterad 2016-12-07
  • Ansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten
  • Programområde: Sötvatten
  • Kategori: Grundvatten

Datavärdskap

Syfte och mål med undersökningstypen

Målet med miljöövervakning av inträngning av salt grundvatten i brunnar är att registrera långsiktiga förändringar i grundvattnets kloridhalt till följd av uttag av vatten.

Resultatet skall kunna ge kommunerna relevant beslutsunderlag för införande av bygglovsplikt för anläggning av dricksvattenbrunn, för tillståndskrav på utförande av energibrunnar samt för tillstånd eller avslag av anläggning av dricksvattenbrunnar i områden som är känsliga för inträngning av salt grundvatten. Miljöövervakning i detta hänseende avser också uppföljning av kloridhalten, som en indikator för miljömålet Grundvatten av god kvalitet.