Hydrogeologi

Undersökningstypen syftar till att upprätta en beskrivning av de hydrogeologiska förhållandena ur såväl kvantitativ som kvalitativ synpunkt och att utgöra underlag för validering av beräkningsmodeller

Om övervakningsmanualen

  • Senaste version: 1:1, uppdaterad 2016-12-02
  • Ansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten
  • Programområde: Sötvatten
  • Delprogram: Trend- och omdrevsstationer - grundvatten
  • Kategori: Grundvatten

Datavärdskap