Organiska miljögifter i sediment

Sediment utgör en viktig, integrerad och dynamisk del i akvatiska system. Bottnarna i världens oceaner, hav och sjöar byggs upp av sediment som pålagras över tid och spelar en ansenlig roll i varje ekosystem. Det är därför viktigt att sedimentundersökningar integreras i vatten- och havsförvaltningen

Om övervakningsmanualen

  • Ansvarig myndighet: Naturvårdsverket
  • Programområde: Kust och hav , Sötvatten
  • Kategori: Farliga ämnen

Datavärdskap

Syfte och mål med undersökningstypen

Sediment kan utgöra potentiella sänkor för föroreningar. Många organiska ämnen adsorberas till partiklar i sedimenten och överlagras på sikt. Dessa inbundna ämnen kan dock också utgöra en källa till föroreningsspridning i akvatiska system när sedimenten eroderas, re-suspenderas och transporteras i systemet.

Då miljöfrämmande substanser adsorberas till sediment på en ackumulationsbotten med kontinuerlig sedimentation och obefintlig erosion, kan trenderna av substansen på ett mycket effektivt sätt övervakas. Sediment är ett stabilt material som kan ge en bild av den historiska belastningen av ett ämne både i ett långt och kort historiskt perspektiv. Sediment är därför ett lämpligt material att använda för att övervaka trenderna av miljöbelastande ämnen i samt deras geografiska spridningsmönster.


Syftet med miljöövervakning av organiska miljögifter i sediment är bland annat att:

  1. få underlag för att dokumentera utbredningen av vatten- eller luftburna organiska föroreningar
  2. belysa olika källors påverkan, det vill säga punktkällor eller diffusa källor
  3. finna långsiktiga förändringar och tillfälliga variationer, historisk utveckling
  4. få underlag till validering av modeller
  5. få underlag för att kunna bedöma biologiska effekter
  6. följa upp miljömålet Giftfri miljö.