Biotopkartering i sjöar

Undersökningstypen beskriver sjöstränders biotoper med inriktning på deras värde för biologisk mångfald, samt fastställer de olika biotopernas förekomst och utbredning.

Om övervakningsmanualen

 • Senaste version: 1:2, uppdaterad 2016-12-07
 • Ansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten
 • Programområde: Sötvatten
 • Kategori: Biotopkartering

Datavärdskap

Syfte och mål med undersökningstypen

Metoden kan användas för karaktärisering av en sjö. Om biotopkarteringen upprepas får man en långsiktig övervakning av förändringar av olika biotopers fördelning i och runt sjön.

Det övergripande syftet med biotopkartering av sjöar är att ge en kvantitativ bild av sjön och dess strandområden. Man samlar in data för att beskriva och övervaka:

 1. utbredningen av olika biotoper i den strandnära vattenzonen         (= under medelvattenlinjen)
 2. (över)vattenvegetationens utbredning
 3. förekomst av olika bottenmaterial och lämplighet för kräftor
 4. utbredningen av olika biotoper på landstranden (= över medelvattenlinjen)
 5. markanvändning och skyddszon
 6. fysiska ingrepp och exploateringsgrad
 7. tillgänglighet för friluftsliv.
Versioner
Äldre versioner av denna undersökningstyp

Biotopkartering sjöar version 1:1 Pdf, 558 kB.

2011-04-05