Miljöövervakningens metoder och övervakningsmanualer inom programområde Kust och hav

Hitta på sidan

Följande manualer ger handledning för att göra undersökningarna jämförbara och kvalitetssäkrade.

Manualerna beskriver hur undersökningar ska planeras och utföras inom  lokal, regional och nationell miljöövervakning.

Manualer för miljöövervakning ska användas för undersökningar som finansieras av statliga medel.

Delat ansvar och delad handledning

Ansvaret för programområde Kust och hav och Sötvatten är delat mellan oss och Naturvårdsverket. Alla 10 programområden på HaV och NV använder samma handledning för miljöövervakning.

Metoder och övervakningsmanualer (undersökningstyper)

I tabellen kan du söka på övervakningsmanual, delprogram, kategori eller ansvar genom att klicka på respektive ord i rubrikraden eller med egna ord i sökrutan.

Övervakningsmanualer
Övervakningsmanual DelprogramKategoriAnsvar
Bakteriell syrekonsumtion Fria vattenmassan Vattenmassan HaV
Bestånd av knubbsäl och vikaresäl Säl och havsörn Däggdjur HaV
Biologisk effektövervakning av organiska tennföreningar Metaller och organiska miljögifter i marin miljö Effekter av farliga ämnen NV
Djupstratifierat provfiske med småryssjor Fisk HaV
Djurplankton, trend- och områdesövervakning Fria vattenmassan Vattenmassan HaV
Fisk i kustvatten - Yngelprovfiske med tryckvåg Integrerad kustfiskövervakning Fisk HaV
Fysisk exploatering av stränder Fysisk störning NV
Geléplankton Fria vattenmassan Vattenmassan HaV
Gråsälsbestånd Säl och havsörn Däggdjur HaV
Havsörn, bestånd Säl och havsörn Effekter av farliga ämnen NV
Hydrografi och närsalter, kartering Fria vattenmassan Vattenmassan HaV
Hydrografi och närsalter, trendövervakning Fria vattenmassan Vattenmassan HaV
Hälsotillstånd hos kustfisk Integrerad kustfiskövervakning Effekter av farliga ämnen NV
Metaller i sediment Metaller och organiska miljögifter i marin miljö Farliga ämnen NV
Metaller och organiska miljögifter i blåmussla Metaller och organiska miljögifter i marin miljö Farliga ämnen NV
Metaller och organiska miljögifter i fisk Metaller och organiska miljögifter i marin miljö Farliga ämnen NV
Metaller och organiska miljögifter i ägg av sillgrissla Metaller och organiska miljögifter i marin miljö Farliga ämnen NV
Missbildade embryon av vitmärla Effekter av farliga ämnen NV
Mjukbottenlevande makrofauna, kartering Makrofauna mjukbotten Bottenmiljöer HaV
Mjukbottenlevande makrofauna, trend- och områdesövervakning Makrofauna mjukbotten Bottenmiljöer HaV
Organiska miljögifter i sediment Farliga ämnen NV
Patologi hos gråsäl, vikaresäl, och knubbsäl Säl och havsörn Effekter av farliga ämnen NV
Pelagial fisk och stora djurplankton Fisk HaV
Primärproduktion Fria vattenmassan Vattenmassan HaV
Provfiske i Östersjöns kustområden - Djupstratifierat provfiske med Nordiska kustöversiktsnät Integrerad kustfiskövervakning Fisk HaV
Provfiske med kustöversiktsnät, nätlänkar och ryssjor på kustnära grunt vatten Integrerad kustfiskövervakning Fisk HaV
Reproduktionskontroll - tånglake Integrerad kustfiskövervakning Fisk HaV
Sedimentation Fria vattenmassan Vattenmassan HaV
Sediment − basundersökning Makrofauna mjukbotten Bottenmiljöer HaV
Siktdjup Fria vattenmassan Vattenmassan HaV
Syrehalt i bottenvatten, kartering Fria vattenmassan Vattenmassan HaV
Vegetationsklädda bottnar, ostkust Vegetationsklädda bottnar Bottenmiljöer HaV
Vegetationsklädda bottnar, västkust Vegetationsklädda bottnar Bottenmiljöer HaV
Växtplankton Fria vattenmassan Vattenmassan HaV