Växtplankton

Undersökningstypen används för att i ett längre tidsperspektiv (mellan år)kunna påvisa förändringar i havsmiljön. Den ska främst bidra till att följa upp de biologiska effekterna av åtgärder för att reducera närsaltsbelastningen till havet.

Om övervakningsmanualen

  • Senaste version: 1:3, uppdaterad 2016-09-16
  • Ansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten
  • Programområde: Kust och hav
  • Delprogram: Fria vattenmassan
  • Kategori: Vattenmassan

Datavärdskap

Syfte och mål med undersökningstypen

Ökade närsaltshalter kan leda till ökad celltäthet och förändrad samhällsstruktur. Undersökningens syfte är vidare att beskriva typiska säsongsvariationer av förekomst och utbredning hos växtplankton.

Ett viktigt mål för undersökningen är att övervaka förekomsten av potentiellt giftiga eller på annat sätt skadliga alger.

Man kan med hjälp av denna undersökningstyp upptäcka förändringar av den biologiska mångfalden samt introduktion av nya arter. Mängden och artsammansättningen av växtplankton kan ge upplysning om vattenmassans ursprung samt om den lokala och regionala tillförseln av näringsämnen till havet.

De störningar som undersökningstypen är applicerbar på är algblomningar, som kan resultera i förgiftning av marina eller landlevande djur och växter, och/eller syrebrist i havsområdenas djupvatten. Utveckling av algblomningar kan också leda till förskjutningar i den ekologiska balansen, som kan medföra förändringar i artsammansättningen inte bara bland växtplankton, utan även bland djur i högre trofiska nivåer.

Målet för undersökningen uppnås genom att man kontinuerligt och med tillräckligt hög provtagningsfrekvens undersöker artsammansättningen och celltätheten av växtplankton.

Versioner
Äldre versioner av denna undersökningstyp

Växtplankton Pdf, 657.1 kB.

Version 1:2 2009

Växtplankton Pdf, 253.6 kB.

Version 1:1 2005-2006