Vegetationsklädda bottnar, västkust

Undersökningstypen kan i princip användas för alla typer av undersökningar där man studerar fastsittande marina organismer.

Om övervakningsmanualen

  • Senaste version: 1:1, uppdaterad 2016-12-07
  • Ansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten
  • Programområde: Kust och hav
  • Delprogram: Vegetationsklädda bottnar
  • Kategori: Bottenmiljöer

Datavärdskap

Syfte och mål med undersökningstypen

Undersökningstypen kan användas för att följa upp miljökvalitetsmålen  Ingen övergödningEtt rikt växt- och djurliv samt Hav i balans samt levande kust och skärgård.

Resultat från undersökningen kan med fördel samordnas med andra karteringar, såsom siktdjup, vattentemperatur, salthalt och halter av näringsämnen.