Reproduktionskontroll - tånglake

Tånglake är en bottenlevande fiskart som på grund av artens levnadssätt, dess känslighet för miljögifter och unika reproduktionsstrategi rekommenderas som indikatorart för uppskattning av effekter av miljögifter och annan förorening på kustekosystemet.

Syfte och mål med undersökningstypen

Tånglake är en bottenlevande fiskart som på grund av artens levnadssätt, dess känslighet för miljögifter och unika reproduktionsstrategi rekommenderas som indikatorart för uppskattning av effekter av miljögifter och annan förorening på kustekosystemet.

Tånglake har länge använts som indikatorart vid ekotoxikologiska studier och vid studier av allmän miljöpåverkan i Östersjön såväl som i Nordsjön Arten har i flera studier uppvisat en god potential som känslig indikator för påverkan av miljögifter. Dessa effekter kan uttryckas på molekylär, cellulär eller på individnivå, genom endokrina störningar, genom biomarkörer eller genom påverkan på artens reproduktion.

Denna undersökningstyp avser enbart metoder för genomförande av reproduktionsundersökningar. Tånglaken leker under sensommaren och dess embryon utvecklas därefter under flera månader i honans ovarium. Fullt utvecklade yngel föds fram under vintern.

Tånglakens reproduktionsstrategi innebär att belastning av miljögifter på honan direkt kan kopplas till ynglen och ta sig uttryck i missbildningar, försämrad tillväxt och onormal dödlighet. Honans dokumenterat stationära levnadssätt innebär också att arten är lämplig för att indikera effekter med relativt hög geografisk upplösning.

Publicerad: 2016-09-16
Sidansvarig: Webbredaktion