Havsörn, bestånd

Det primära syftet med undersökningstypen är att studera effekter av miljögifter i den marina miljön genom att dokumentera reproduktionsförmåga och opulationsutveckling hos havsörnsbeståndet vid svenska Östersjökusten.

Om övervakningsmanualen

  • Ansvarig myndighet: Naturvårdsverket
  • Programområde: Kust och hav
  • Delprogram: Säl och havsörn
  • Kategori: Effekter av farliga ämnen

Datavärdskap

Det finns ingen information om datavärdskap för övervakningsmanualen.

Syfte och mål med undersökningstypen

Havsörnen befinner sig högst upp i näringsväven och blir därmed starkt exponerad för bioackumulerande och biomagnifierande kemiska föroreningar i miljön. Observerade reproduktionstal kan relateras till härledda bakgrundsnivåer från tiden före miljögiftspåverkan. Havsörnsbestånden vid sötvatten i Lappland och i Syd- och Mellansverige utgör referenspopulationer för studier av miljögiftseffekter på skalkvalitet och reproduktionsförmåga.


Havsörnen är också potentiellt hotad av en rad andra faktorer med direkt koppling till mänskliga aktiviteter. Övervakningen av bestånden ger möjlighet att på ett tidigt stadium komma in i planeringen av olika former av markutnyttjande (skogsbruk, bebyggelse, vägdragningar, kraftledningar, telemaster, friluftsliv med mera) för att minimera en negativ påverkan på arten.

Mätningarna av artens fortplantningsförmåga har relevans för miljökvalitetsmålen Giftfri miljö, Hav i balans samt levande kust och skärgård samt Levande sjöar och vattendrag. Kontrollen av beståndsutvecklingen fyller en funktion även för miljökvalitetsmålen Levande skogar och Ett rikt växt- och djurliv.