Primärproduktion

Undersökningstypen används för att beskriva ekofysiologisk respons på närsaltstillgänglighet och tillväxthastighet av växtplankton i havet samt årscykler av växtplanktonproduktionen.

Om övervakningsmanualen

  • Senaste version: 1:2, uppdaterad 2016-09-16
  • Ansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten
  • Programområde: Kust och hav
  • Delprogram: Fria vattenmassan
  • Kategori: Vattenmassan

Datavärdskap

Syfte och mål med undersökningstypen

Växtplanktonproduktionen spelar en avgörande roll för kolets och närsalternas kretslopp i havet, eftersom det är genom denna process som oorganiskt kol och näringsämnen omvandlas till organiska ämnen. De organiska ämnena utnyttjas i andra trofiska nivåer och i processen ingår också utbyte med atmosfärens koldioxid.

Primärproduktionen är länkad till övergödning och sedimentation av organiskt material. Därigenom har den också en stark anknytning till djupvattnets syrgaskoncentration. Genom primärproduktionsmätningar kan förändringar i föroreningssituationen och miljötillståndet beskrivas. Observerade förändringar kan vara orsakade av både naturlig och antropogen närsaltsbelastning på havet.

Målet för undersökningen uppnås genom att primärproduktionen av växtplankton mäts frekvent. Studier av primärproduktionen bidrar till att uppnå miljömålen Hav i balans samt levande kust och skärgård, samt Ingen övergödning.

De viktigaste målen är:

  1. att i långt tidsperspektiv kunna påvisa förändringar av primärproduktionen som indikation på ändrad näringsstatus
  2. att i kort tidsperspektiv kunna ange den rådande primärproduktionen.
  3. att upptäcka eventuella produktionstoppar som orsakas av t.ex. uppvällning eller extrema algblomningar.
  4. att kunna ge en solid beskrivning av primärproduktionens årscykel inom provtagningsregionen.
Versioner
Äldre versioner av denna undersökningstyp

Primärproduktion Pdf, 152 kB.

Arbetsmaterial 1997-2006