Provfiske i Östersjöns kustområden

Provfiske i kustområden görs för att beskriva fisksamhället i det undersökta området avseende artsammansättning och relativ förekomst av arter. För enskilda arter följs beståndsstrukturen i form av storleks- och åldersfördelning i fångsten

Syfte och mål med undersökningstypen

Provfiske i kustområden syftar till att beskriva fisksamhället i det undersökta området med avseende på artsammansättning och relativ förekomst av arter uttryckt som antal och/eller vikt per fiskeansträngning. För enskilda arter följs beståndsstrukturen i form av storleks- och åldersfördelning i fångsten. Funktionella grupper i fisksamhället kan identifieras och relationen mellan dem beskrivas.

För modellarten abborre beskrivs könsfördelning och kondition. Då åldersprov tas på abborre beräknas åldersfördelningen hos abborrhonor och juveniler.
Resultaten kan utvärderas i syfte att bedöma kustfiskbeståndens variation i tid och rum, dels inom varje provfiskeområde och dels mellan provfiskeområden och kusttyper. Undersökningstypen används idag i ett tiotal provfiskeområden i Östersjön, inom det samordnade nationella/regionala programmet för kustfiskövervakning.

Genom att följa utvecklingen över tid hos kustfiskbestånden i samtliga provfiskeområden inom programmet är det möjligt att utvärdera på vilken skala (nationell, regional eller lokal) som en förändring sker.

Versioner
Äldre versioner av denna undersökningstyp

Provfiske i Östersjöns kustområden

Version 1:3 2015-07-07 Pdf, 3.5 MB.

Provfiske i Östersjöns kustområden

Version 1:2 2008-2015 Pdf, 3.8 MB.

Provfiske i Östersjöns kustområden

Version 1:1 2006-2008 Pdf, 990 kB.

Provfiske i Östersjöns kustområden

Version 1:0 2005-2006


Publicerad: 2016-09-16
Uppdaterad: 2020-03-09
Sidansvarig: Webbredaktion