Fysisk exploatering av stränder

Den svenska kustens stränder är utsatta för ett högt exploateringstryck. Trots att kustområdena är viktiga för både biologisk mångfald och biologisk produktion är kunskapen liten om den faktiska exploateringsgraden.

Om övervakningsmanualen

  • Ansvarig myndighet: Naturvårdsverket
  • Programområde: Kust och hav
  • Kategori: Fysisk störning

Datavärdskap

Det finns ingen information om datavärdskap för övervakningsmanualen.

Syfte och mål med undersökningstypen

Rapporten Fysisk störning av stränder – Metodstudier för övervakning av exploateringsgraden presenterade indikatormetoden som ett verktyg för övervakning av av graden av exploatering i svenska kustområden.

Datainsamlingen, som är relativt snabb och enkel, är baserad på flygbildstolkning och användning av befintliga digitala kartor. Den insamlade informationen behandlas och analyseras i ett vektorbaserat geografiskt informationssystem (GIS). När indikatormetoden tillämpades visade det sig emellertid att problem uppstod vid analysen av insamlat material.

I denna studie försöker jag lösa dessa problem genom att analysera insamlat data på ett alternativt sätt i ett rasterbaserat GIS. I metodstudien tar jag steg för steg upp problemen som uppstod med ursprunglig metodik och motiverar varför rasteranalys är en bättre lösning.

I bilagorna presenteras därefter två förslag till Naturvårdsverkets handbok för miljöövervakning, en för insamling av grunddata och en för den nya GIS-analysen av grunddata.

Publicerad: 2016-09-16
Uppdaterad: 2016-09-19
Sidansvarig: Webbredaktion