Gråsälsbestånd

Det primära syftet med miljöövervakningsmetoden är att studera långsiktiga effekter av miljögifter i den marina miljön.

Om övervakningsmanualen

  • Senaste version: 1:4, uppdaterad 2016-12-08
  • Ansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten
  • Programområde: Kust och hav
  • Delprogram: Säl och havsörn
  • Kategori: Däggdjur

Datavärdskap

Syfte och mål med undersökningstypen

Det primära syftet med miljöövervakningsmetoden är att studera långsiktiga effekter av miljögifter i den marina miljön genom att dokumentera populationsutveckling i kombination med undersökningstypen Patologi hos gråsäl, vikaresäl och knubbsäl.

Förändringar över tiden i beståndens tillväxt och utbredning, lokalt och regionalt, kan också indikera förändringar i sälarnas näringsunderlag, både kvantitativt och kvalitativt. Hotbilderna är primärt miljögiftspåverkan, effekter av överfiskning och förhöjd dödlighet genom den kombinerade effekten av bifångster i fisket och jakt.

Miljöövervakningsmetoden kan primärt användas för att fastställa områdens status i förhållande till miljömålen Giftfri miljö och Hav i balans samt levande kust och skärgård.