Metaller och organiska miljögifter i ägg av sillgrissla

Syftet är att följa hur halterna av metaller och organiska miljögifter varierar med tiden i lokalerna Egentliga Östersjön och Bottniska Viken.

Om övervakningsmanualen

  • Ansvarig myndighet: Naturvårdsverket
  • Programområde: Kust och hav
  • Delprogram: Metaller och organiska miljögifter i marin miljö
  • Kategori: Farliga ämnen

Datavärdskap

Syfte och mål med undersökningstypen

Sillgrisslan kan med fördel användas vid övervakning av miljögifter i marin miljö eftersom den äter fisk, övervintrar i Östersjön och dess ägg har en hög och stabil fetthalt. Resultatet från miljögiftsanalyser uppvisar låg slumpmässig variation mellan olika år, vilket ger en hög statistisk styrka vid tidsseriestudier.

Undersökningstypen kan användas för att följa utveckling och status hos den marina miljön i förhållande till EU:s havsmiljödirektiv samt miljömålen Giftfri miljö samt Havs i balans och levande kust och skärgård.

Den kan också utgöra grund för åtgärdsförslag och uppföljning av utförda åtgärder.