Hydrografi och närsalter, kartering

Undersökningstypen används för att grovt beskriva fysikaliska och kemiska förhållanden i havet.

Om övervakningsmanualen

 • Senaste version: 2.0, uppdaterad 2016-09-16
 • Ansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten
 • Programområde: Kust och hav
 • Delprogram: Fria vattenmassan
 • Kategori: Vattenmassan

Datavärdskap

Syfte och mål med undersökningstypen

Undersökningen beskriver skiktningsförhållanden, vattenmassefördelning, närsaltsinnehåll samt syre/svavelväteutbredning. Genom att under stabila perioder kartera ett flertal stationer inom ett havsområde kan man få en uppfattning om storleken på en viss variabel inom området. Undersökningstypen är användbar för att följa olika områdens utveckling och status i förhållande till miljömålen Hav i balans samt levande kust och skärgård och Ingen övergödning.

De viktigaste punkterna är:

 • att i ett längre tidsperspektiv kunna påvisa förändringar av tillståndet i den marina miljön.
 • att i ett kortare tidsperspektiv deskriptivt kunna ange miljötillståndet i den fria vattenmassan

Mer detaljerat syftar denna typ av undersökning till att

 • skaffa grundläggande information om skiktning och vattenmassefördelning, för att kunna uppskatta flöden och vattenutbyte mellan olika havsområden. Data kan användas som en bas för övrig mätverksamhet och även som en grund för modellering
 • uppskatta vinterhalter av närsalter
 • studera syreförhållanden, det vill säga kartlägga utbredningen av svavelväte och/eller låga syrehalter, vid vissa kritiska perioder
 •  kartera ett havsområde för att skaffa mer detaljerade kunskaper om områdets hydrografi
 • följa upp eventuella händelser som till exempel inflöden till Östersjön, extrema algblomningar med mera

Det finns givetvis stora regionala skillnader mellan olika kustområden och programmets uppläggning får till stor del styras av de problemställningar som dominerar i aktuellt område.

Versioner
Äldre versioner av denna undersökningstyp

Hydrografi Pdf, 151 kB. och närsalter-kartering Pdf, 151 kB.

Arbetsmaterial 1997-2004