Sedimentation

Undersökningstypen används för att kartera sedimentation i olika vattenområden samt följa långtidsförändringar i mängd och sammansättning hos sedimenterande partikulärt material.

Om övervakningsmanualen

  • Senaste version: 1:1, uppdaterad 2016-12-07
  • Ansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten
  • Programområde: Kust och hav
  • Delprogram: Fria vattenmassan
  • Kategori: Vattenmassan

Datavärdskap

Syfte och mål med undersökningstypen

Undersökningstypen kan med fördel kombineras med andra provtagningar som utförs från fartyg, framför allt mätningar av hydrografi, växtplanktons primärproduktion, vattenkemi, pelagial biologi samt kartering av sedimentförhållanden.

Resultaten från undersökningstypen har flera olika användningsområden, däribland att:

  1. kartera mängd och sammansättning hos sedimenterande partikulärt material
  2. följa långtidsförändringar i materialets mängd och sammansättning
  3. relatera materialet till primärproduktionen under olika förhållanden
  4. beskriva transport av syreförbrukande material till djupare vatten
  5. öka kunskapen om makronäringsämnenas (kol, kväve och fosfor) biogeokemi och andra ämnen genom analys av materialets.