Djurplankton, trend- och områdesövervakning

Övervakning av djurplankton visar på övergödning och andra miljöförändringar.

Om övervakningsmanualen

  • Senaste version: 1:2, uppdaterad 2016-12-07
  • Ansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten
  • Programområde: Kust och hav
  • Delprogram: Fria vattenmassan
  • Kategori: Vattenmassan

Datavärdskap

Syfte och mål med undersökningstypen

Djurplankton utgör ett mellanled i flödet av energi och materia från primärproducenter som växtplankton till högre konsumenter som fisk. Övergödning av hav ger ökad växtplankton-produktion, vilket i sin tur gynnar djurplanktonsamhället generellt och vissa grupper i synnerhet.

Långsiktiga eutrofieringseffekter bör därför kunna påvisas i övervakningsprogram för djurplankton. Andra miljöförändringar som kan avspeglas i djurplanktonsamhället är klimatförändringar. Kännedom om djurplanktonsamhällena kan också utgöra underlag för att bedöma möjlig fiskproduktion i olika områden.

Även om undersökningstypen primärt är inriktad på att kvantifiera de mer vanligt förekommande djurplanktongrupperna och kan användas som stödvariabel vid beskrivning av näringsstatus, så ger resultaten också värdefull information om biologisk mångfald och invandring av nya arter.

Undersökningstypen är, i kombination med andra undersökningstyper, användbar för att följa miljöns status i förhållande till miljömålen:

  1. Ingen övergödning
  2. Hav i balans samt levande kust och skärgård
  3. Giftfri miljö.
Versioner
Äldre versioner av denna undersökningstyp

Djurplan Pdf, 108.9 kB.kton, trend-områdesbevakning Pdf, 108.9 kB.

Arbetsmaterial 1997-2005