Bakteriell syrekonsumtion

Syftet med att mäta bakteriell syrekonsumtion i havsvatten är främst att upptäcka gödning av vattenmiljön. Metoden fungerar även i sötvatten.

Syfte och mål med undersökningstypen bakteriell syrekonsumtion

Bakteriell syrekonsumtion skattar in situ syreförbrukning (BOD7), vilken ofta påverkas av tillgängliga näringsämnen som kväve och fosfor i vattnet.

Undersökningstypen är användbar i lokalt påverkade recipienter,
vattenförekomster, vattentyper och i stor skala för bassänger i utsjön där
syrekonsumtionen kan leda till syrebrist med allvarliga effekter på biologiskt liv och biogeokemiska processer.

Målet är att med hjälp bakteriell syrekonsumtion undersöka om
tillförseln av näring till området förändrats. Det är viktigt att skilja på
syrekonsumtionen som förorsakas av direkt påverkan från mänsklig verksamhet från indirekt påverkan på grund av klimatförändringar samt naturliga variationer. 

Undersökningstypen är användbar för att bedöma ett
vattenområdes status i förhållande till miljömålet Ingen övergödning.

Versioner
Äldre versioner av denna undersökningstyp

Pelagiala bakterier Pdf, 157.1 kB.

Arbetsmaterial 1997-2003

 

Publicerad: 2016-09-16
Uppdaterad: 2016-12-08
Sidansvarig: Webbredaktion