Bestånd av knubbsäl och vikaresäl

Syftet är att dokumentera populationsutveckling hos knubbsäl och vikaresäl. Populationsutvecklingen kan exempelvis vara ett tecken på långsiktiga effekter av organiska miljögifter i den marina miljön.

Om övervakningsmanualen

  • Senaste version: 1:4, uppdaterad 2016-12-08
  • Ansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten
  • Programområde: Kust och hav
  • Delprogram: Säl och havsörn
  • Kategori: Däggdjur

Datavärdskap

Syfte och mål med undersökningstypen

Genom att få tillförlitliga mått på populationstrenderna (båda arterna) och reproduktionsutfallet (knubbsäl) beräknas effekter på mortalitetsmönster. Samtliga dessa parametrar analyseras i relation till patologiska fynd och belastning av miljögifter i respektive havsområden.

Denna information är väsentlig även vid beräkningar av sälars inverkan på fiskbestånd och fiske, effekter av epizootier, upprättande av åtgärdsprogram och förvaltningsplaner samt av ekologiska riskanalyser. I ett internationellt perspektiv har Sverige förbundit sig att utföra fortlöpande inventeringar av samtliga sälbestånd , vilket årligen rapporteras till HELCOM och ICES.

För utvärdering av orsak-effekt-samband är det av stor vikt att miljöövervakningsmetoden samordnas med kemiska och patologiska undersökningar inom programområdet Kust och hav.