ICES (The International Council for the Exploration of the Sea)

ICES är en internationell organisation, bestående av mer än 4000 forskare från drygt 20 medlemsländer, som tar fram forskning och råd för att stödja ett hållbart nyttjande av världshaven.

Organisationen koordinerar övervakning och forskning om hav och kust samt ger råd till kommissioner och myndigheter i förvaltningsfrågor.

ICES mål och verksamhet

ICES mål är att tillhandahålla bästa möjliga forskning för att beslutsfattare ska kunna göra väl underbyggda beslut om hållbart nyttjande av marin miljö och ekosystem. ICES levererar och sprider därför forskning om marin miljö kopplad till ekologiska, politiska, samhälleliga och ekonomiska frågor. De råd som ICES levererar beaktar både hur mänsklig aktivitet påverkar marina ekosystem samt hur ekosystem påverkar mänsklig aktivitet.

ICES levererar vetenskapliga publikationer, information och förvaltningsråd som efterfrågas av medlemsländer och internationella organisationer såväl som internationella kommissioner som till exempel Ospar (Oslo - Pariskonventionen), Helcom (Helsingforskonventionen), NEAFC (Nordostatlantiska fiskerikommissionen), NASCO (Organisationen för bevarande av laxbestånden i Nordostatlanten) och EU.

ICES organisation

Arbetet genomförs av ett antal kommittéer, arbetsgrupper och genom arbetsmöten. SCICOM (Science Committee) övervakar det vetenskapliga arbetet medan ACOM (Advisory Committee) tillhandahåller råd om fiske och marina ekosystem. Under både SCICOM och ACOM finns expertgrupper (EG), styrgrupper (SSG), rådgivande grupper och granskningsgrupper.

Det finns fem styrgrupper

 • SCICOM Ecosystem Processes and Dynamics (SSGEPD).
  SSGEPD arbetar med att integrera förståelsen för marina ekosystem och deras respons på förändring.
 • SCICOM Ecosystem Pressures and Impacts (SSGEPI).
  SSGEPI arbetar med bedömningar av hur mänskliga aktiviteter och marina ekosystem påverkar varandra.
 • ACOM/SCICOM Integrated Ecosystem Assessments (SSGIEA).
  SSGIEA arbetar med att utveckla metoder för ekosystembaserad förvaltning.
 • ACOM/SCICOM Integrated Ecosystem Observation and Monitoring (SSGIEOM). SSGIEOM arbetar med integrerade observations- och övervakningsprogram.
 • ACOM/SCICOM Benchmarking Steering Group (BSG). BSG omvandlar vetenskap till råd.

Havs- och vattenmyndigheten samarbete med ICES

Sveriges deltagande i ICES-samarbetet ska vara ändamålsenligt och i största möjliga omfattning till gagn för Sverige.

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har en utpekad roll att, i samråd med Närings- och Miljö- och energidepartementet, ha hand om det fortlöpande operativa arbetet, vilket bland annat innebär att sköta samordningen av den svenska bemanningen av ICES expertgrupper, vilket görs inom ramen för Samverkansgrupp för ICES-frågor. Inom denna grupp innehar Havs- och vattenmyndigheten ordförande- och sekreterarposten. Denna roll innebär att myndigheten sammankallar årligen andra myndigheter, universitet och organisationer samt departementen till samverkansmöten där den svenska bemanningen fastställs före nomineringen.

Havs- och vattenmyndigheten ser också till att en kortfattad mötesrapport lämnas från samtliga expertgrupper som Sverige deltar i.

Läs mer om ICES-rapporter.

Publicerad: 2015-05-12
Sidansvarig: Webbredaktion