3R-frågor vid HaV

Hitta på sidan

3R är ett begrepp inom forskningen där man försöker hitta alternativa metoder till djurförsök, eller förfina dagens metoder för att minska lidandet. HaV har på uppdrag av regeringen tagit fram en strategi för 3R-frågor.

Foto: Anders Kinnerbäck

Provfiske med el i rinnande vatten.

3R-strategi på HaV

HaV har tagit fram en strategi för hur vi ska arbeta med 3R-frågor. För HaV:s del är det framför allt aktuellt att främjande av 3R-frågor ska ingår i avtal och överenskommelser för provfisken, samt att utförarna uppfyller de lagkrav som ställs inom 3R. Genom medel till utvecklingsprojekt vill HaV även verka för utveckling av metoder som främjar 3R.

Lagstiftning

Enligt nuvarande svensk djurskyddslagstiftning räknas provfisken som djurförsök men i EU:s definition ska djuret utsättas för någon form av ingrepp (i nivå med ett nålstick). Därför räknas inte provfiske som djurförsök i andra EU-länder.

I dagsläget genomför Jordbruksverket en revidering av den svenska djurskyddslagstiftningen. Den ska ge klarhet i om fiskar som hanteras vid provfiske i Sverige även i fortsättningen ska räknas som försöksdjur eller inte.

Vi har med hjälp av Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) bistått Jordbruksverket med underlag för revideringen. Hur den nya lagstiftningen kommer se ut påverkar vilka provfisken som kommer att klassas som djurförsök i framtiden.

Provfiske

För att mäta fiskbestånden och övervaka miljön i våra svenska vatten fångas ett stort antal fiskar varje år genom provfiske. Även märkning av fisk sker för att kontrollera bestånden. Eftersom syftet med dessa verksamheter delvis är vetenskapligt räknas de, enligt svenska djurskyddslagens definition, som djurförsök.

Vi beställer och finansierar en stor del av Sveriges vetenskapliga provfisken men utför inga provfisken själva. Provfiskena utförs framförallt av Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), länsstyrelserna och fiskevårdsföreningar.

Den provfiskeverksamhet som vi beställer ger underlag till Internationella havsforskningsrådets (ICES) beståndsuppskattningsarbete och Scientific, Technical and Economic Comitee for Fisheries (STECF) arbete för att följa fiskets ekonomiska utveckling. Men det ger också underlag för nationell förvaltning och information om ekologisk status i svenska vatten.

Metoder för provfiske

De provfiskemetoder som framförallt används för att samla in data är fiske med trål, översiktsnät, ryssjor/mjärdar, elfiske i rinnande vatten samt hydroakustik.

Foto: Jan-Erik Johansson

Redan idag används metoder som minimerar dödligheten vid provfiske, men det finns tyvärr inte ersättningar för alla metoder där fisken dör, eftersom de inte ger samma data. En metod som används i stor utsträckning för att uppskatta mängden fisk är hydroakustik (ekolodning). Metoden bidrar till att fånga färre fiskar. För att bedöma art, ålder och kön måste man komplettera med tråldrag eller nätfiske för att få en heltäckande bild av beståndet.

Med metoder som elfiske och provfiske med ryssja fångas den mesta fisken levande, vilket gör det möjligt att sätta ut den i vattnet igen.

Databaser

SLU:s institution för akvatiska resurser lagrar data som samlats in genom provfiske. Det gäller både de data som samlats in nationellt och data som samlats in genom Data Collection Framework (DCF).

Vi finansierar insamlingen och äger också data som samlas in. Dessa får användas fritt.

Publicerad: 2017-03-28
Sidansvarig: Webbredaktion