LEVA - Lokalt engagemang för vatten

Genom ett lokalt engagemang kan vi skapa ett nytt långsiktigt arbetssätt och att genomföra fler åtgärder mot övergödning i sjöar och hav. Under 2018-2021 arbetar 20 pilotprojekt med att utveckla nya arbetsformer för vattenvården.

Nyheter

 • 2022-01-24
  Fosforhalten i Finjasjön behöver minska rejält för att sjön ska nå god status. Åtgärdssamordnarna Ida Grimlund, Hässleholms kommun och Thomas Lakowitz, Länsstyrelsen Skåne driver ett LEVA-projekt för att ta reda på hur sjöns näringsstatus kan förbättras på bästa sätt.
 • 2022-01-20
  Du har väl inte missat filmen som Södertälje kommun gjort om sitt arbete med att förbättra status i sjön Måsnaren?
 • 2022-01-18
  Åtgärdssamordnaren Maria Gustavsson ger en återblick på vattenarbetet i LEVA-området i Östergötland de tre åren 2019-2021.
 • 2022-01-13
  Jan Vågesjö, åtgärdssamordnare i LEVA-området Kalmarsund och Öland, blickar tillbaka på vattenarbetet de tre åren 2019-2021.
 • 2022-01-10
  Åtgärdssamordnaren Andreas Höglind ger en återblick på vattenarbetet i LEVA-området Orust de tre åren 2019-2021.
 • 2021-12-22
  Åtgärdssamordnaren Henrik Ekstrand blickar tillbaka på vattenarbetet i LEVA-området Dalboslätten åren 2019-2021.
 • 2021-12-20
  Åtgärdssamordnaren Anna Carina Ericson ger en återblick på vattenarbetet i LEVA-området Löftaån, Hovmanneån och Torpaån de tre åren 2019-2021.
 • 2021-12-16
  Jenny Jochnick, åtgärdssamordnare i LEVA-området Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund, blickar tillbaka på vattenarbetet under 2019-2021.
 • 2021-12-13
  Åtgärdssamordnaren Anders Fröberg tittar tillbaka på vattenarbetet i LEVA-området Västervik de tre åren 2019-2021.
 • 2021-12-09
  Åtgärdssamordnaren Robert Andersson ger en återblick på vattenarbetet i LEVA-området Saxån-Braån de tre åren 2019-2021.
 • 2021-12-07
  Åtgärdssamordnaren Cassandra Telldahl Bjelkelöv ger en återblick på vattenarbetet i LEVA-området Enköpingsåns och Örsundaåns avrinningsområden de tre åren 2019-2021.
 • 2021-12-01
  Under vintern blickar vi både bakåt och framåt med åtgärdssamordnarna i LEVA-områdena. Först ut är Lina Floer och Harald Lagerstedt som reflekterar över sitt område mellersta Halland de tre åren 2019-2021.
 • 2021-11-09
  Att återställa skadade livsmiljöer är en viktig åtgärd för att minska övergödning i våra vatten, det menar Per Ask som sedan i mars är åtgärdssamordnare för Tavelåns avrinningsområde i Västerbottens län.
 • 2021-11-01
  Äntligen kunde åtgärdssamordnarna inom LEVA träffas igen för inspirationsdagar. Erfarenhetsutbyte är en viktig del av stödfunktionen. Denna gång var Västerviks kommun värd och visade upp sitt mångåriga vattenarbete.
 • 2021-09-23
  Att byta erfarenheter och lära av varandra är en viktig del i arbetet med LEVA - Lokalt engagemang för vatten. Därför delar vi denna fina film om det vattenvårdsarbete som startade med Höjeåprojektet för 30 år sedan.
 • 2021-09-16
  Jan Vågesjös åtgärdsarbete skiljer sig från hans samordnarkollegers eftersom det i hans område är ständig brist på vatten. Han vill därför visa att bevattningsdammar också är en god åtgärd mot övergödning.
 • 2021-06-14
  Norrtälje Naturcentrum påbörjade planerna till ett våtmarksprojekt i Malmby redan 2014. Det projektet stötte på en rad olika problem, från finansiering till arkeologiska undersökningar och det hela drog ut på tiden.
 • 2021-05-25
  Åtgärdssamordnaren Robert Andersson tyckte det var ett magiskt ögonblick att för första gången se vattnet rinna genom de nyskapade svämplanen och våtmarkerna. Nu fortsätter arbetet med detaljer samt att förbereda för bete längs ån.
 • 2021-04-08
  Det korta svaret är konkret hjälp och stöd, långsiktighet i satsningar och ökad finansiering. Det långa svaret finns i det regeringsuppdrag ”Pilotområden mot övergödning” som HaV nu har redovisat.
 • 2021-03-30
  Vattenmyndigheterna har tagit fram två nya karttjänster för att underlätta planeringen av åtgärder mot övergödning. LEVA-områdena fick i förra veckan en introduktion till hur karttjänsterna kan användas.
 • 2021-03-22
  Som spindeln i nätet i ett brett samarbete mellan flera olika aktörer underlättar LEVA-åtgärdssamordnaren Maria Gustavsson för lantbrukare och markägare i Östergötland. - Jag ser till att det är enkelt att komma i kontakt med oss.
 • 2021-02-08
  Anna Carina Ericson är åtgärdssamordnare för Lokalt åtgärdsarbete mot övergödning i Löftaån, Hovmanneån och Torpaån i Halland. Hon arbetar mycket med att lyfta hur stor roll dagvattnet spelar i övergödningsfrågan.
 • 2020-12-22
  I Tidans avrinningsområde är problemen främst vattenkvalitet och grumlighet. Sofia Kämpe är åtgärdssamordnare och delar sin tid mellan LEVA, LRF och det egna mjölkföretaget. Förutom att minska övergödningen jobbar hon också med att öka landskapets vattenhållande förmåga och buffringskapacitet. Till sin hjälp har hon en… lattjolajbanlåda.
 • 2020-12-08
  I LEVA-projektet Enköpingsåns och Örsundaåns avrinningsområden är åtgärdsarbetet i full gång. Första våtmarken är anlagd och vattenrådgivare Cassandra Telldahl Bjelkelöv delar med sig av resan från idé till återrapportering
 • 2020-12-07
  För över hundra år sedan hade vi svält i Sverige och markägare längs Blackstaån vidtog de åtgärder som var nödvändiga då, som man gjorde på många håll i landet. För att få mer odlingsbar mark för att föda befolkningen rätade man åar, sänkte sjöar och dikade ut våtmarker. Dessa fysiska förändringar i landskapet är en del av problemen med näringsläckage och erosion som vi har idag. 
 • 2020-11-12
  LEVA ger förutsättningar att jobba på ett helt nytt sätt för att få till åtgärder för vatten, menar åtgärdssamordnare Viktor Kärvinge.
 • 2020-11-06
  Här kommer en hälsning från åtgärdssamordnaren Andreas Höglind om vad som är på gång i LEVA Orust.
 • 2020-11-03
  Åtgärdssamordnaren Jan Wågesjö berättar om åtgärderna som är på gång i LEVA-Kalmarsund och Öland.
 • 2020-10-27
  Våtmarker, fältvandringar och vattengrupper är några av åtgärderna som Lea Schneider, projektledare på Hushållningssällskapet och LEVA-åtgärdssamordnare, arbetar med i sitt område LEVA-Kattegatt.
 • 2020-10-06
  Alla LEVA-områden kan fortsätta arbetet med sina satsningar även nästa år.
 • 2020-10-02
  Anders Fröberg, vattensamordnare, arbetar tillsammans med Dennis Wiström, projektledare, i pilotområdet för Tjust kustområde i Västerviks kommun. Där är vatten- och miljöfrågor prioriterade på grund av att turismen är så viktigt för kommunen. Genom att vara spindeln i nätet och samarbeta med tjänstemän, politiker, markägare och vattenråd sprider de kunskap och får till stånd åtgärder för bättre vattenmiljö.
 • 2020-09-30
  Åtgärdssamordnarna Lina och Harald berättar om åtgärderna som är på gång i deras LEVA-område.
 • 2020-09-22
  Det är full fart på åtgärdsarbetet mot övergödning i Saxån- Braån. Underhåll av Örstorpsbäcken har gjorts med särskild hänsyn till vattenmiljön, och ett så kallat tvåstegsdike anläggs under hösten. Väl fungerande dränering är viktigt för att minska näringsläckaget, men hur det görs har stor betydelse för vattenmiljöns övriga värden.
 • 2020-09-18
  Vårens planerade studieresa för våra LEVA-åtgärdssamordnare till kollegorna i Danmark fick på grund av rådande situation bli digital nu i höst. Det var uppskattat av de svenska åtgärdssamordnarna att lära sig mer om uppdraget i Danmark.
 • 2020-09-02
  Tette Alström är åtgärdssamordnare i LEVA:s pilotområde Vombsjöns tillrinningsområde. Där har man länge arbetat med vattenvård för att minska näringstransporten till sjön. - Här finns utrymme att göra mer och bjuder jag på smörgåstårta, så kommer markägarna gärna och diskuterar, berättar Tette.
 • 2020-06-01
  Åtgärdssamordningen i de befintliga LEVA-områdena ges möjlighet att förlängas även under 2021.
 • 2020-05-20
  Samordnarna i Norra Östersjöns vattendistrikt (NÖVD) har inte kunnat träffas som planerat på grund av corona. Men i förra veckan var det äntligen dags, en corona-anpassad träff i Enköping.
 • 2020-05-08
  Rapporten ”Lokal samverkan och medskapande arbetssätt för bättre vatten” redogör för resultat och erfarenheter från de svenska pilotprojekten i Interregprojektet Water Co-Governance.
 • 2020-04-27
  För Andreas Höglind, åtgärdssamordnare i LEVA:s pilotområde på Orust är det viktigt att se den stora bilden, att förstå att allt hänger ihop. Övergödning har länge varit ett känt problem för kustvattnet runt Orust, som till stor del består av trånga fjordar med stora naturvärden som är känsliga för störningar. - Vi måste tänka på miljön både på land och i vatten och göra åtgärder utifrån allt detta.
 • 2020-04-02
  HaV har uppdaterat informationen om stöd och bidrag för havs- och vattenåtgärder på vår webb. Utöver information om havs- och vattenmiljöanslaget informerar vi även om vilka stöd och bidrag som finns hos andra myndigheter och organisationer.
 • 2020-03-24
  Pilotområdet Saxån-Braån har satsat på vägskyltar med namnet på vattendraget för ge fokus på vattnet vägarna passerar. Skyltarna sitter längs E6 i Landskrona kommun - håll utkik nästa gång du åker förbi.
 • 2020-03-19
  Hallå där, Jonas Pettersson, åtgärdssamordnare i Södertälje, nu har turen kommit till dig i vår artikelserie om alla åtgärdssamordnare inom LEVA.
 • 2020-03-04
  Under 2018 beslutade regeringen om den så kallade Övergödningsutredningen. En utredare fick i uppdrag att föreslå hur övergödningen kan minskas genom stärkt lokalt åtgärdsarbete. Nu är utredningen klar och förslaget är inlämnat till regeringen.
 • 2020-02-20
  Den frågan stöter åtgärdssamordnarna Lina Floer Svensson och Harald Lagerstedt på i pilotområdet i Falkenbergs kommun, ett mycket djurintensivt jordbruksområde. Och ja, de är definitivt för jordbruk!
 • 2020-01-30
  Välkomna till ett seminarium 12 mars om resultat och erfarenheter från projektet Water Co-Governance som pågått 2016-2020. Nu finns spännande resultat som visar på möjligheter och ett utvecklat samverkansarbete om vatten.
 • 2020-01-09
  Robert Andersson är åtgärdssamordnare i Saxån-Braåns vattenråd, anställd av Landskrona stad. Han är landskapsvetare med stort intresse för vatten och har Saxån-Braåns avrinningsområde som sitt arbetsfält.
 • 2019-12-04
  Låter Smultronmetoden, Vattnet i skolan eller Framtidshistoria spännande? Det är bara några av de verktyg för bättre vatten som är framtagna inom Interregprojektet Water Co-Governance och som nu finns på webben.
 • 2019-11-26
  Madeleine Svärd är utbildad mark/växtagronom och arbetar på Dalslands Miljö- och Energiförbund som åtgärdssamordnare. Utmaningen med hennes uppdrag inom LEVA (Lokalt Engagemang för Vatten) på Dalboslätten är att både sträva efter god vattenkvalitet och samtidigt bibehålla produktionen med bra skördar.
 • 2019-11-18
  Det var trångt på småvägarna kring Abild öster om Falkenberg, när LEVA och projektet med studiecirklar för underhåll av diken bjöd in till en fältdag.
 • 2019-11-05
  De halländska piloterna var värdar och arrangerade inspirationsdagar för alla åtgärdssamordnare. Mycket givande dagar, att få träffa alla och utbyta erfarenheter är alltid uppskattat.
Foto: Anna Ek.

Kontakt

Skicka e-post till: leva@havochvatten.se