Nationell strategi för tillsyn enligt miljöbalken

Hitta på sidan

Miljöbalken är Sveriges lagstiftning till skydd för människors hälsa och miljön. Tillsynen är ett viktigt styrmedel för att säkerställa syftet med miljöbalken och därmed främja en hållbar utveckling utifrån miljömålen.

Under 2020 infördes en bestämmelse om nationell tillsynsstrategi i 3 kapitlet i miljötillsynsförordningen i syfte att skapa ett gemensamt verktyg för att uppnå en enhetlig, effektiv och likvärdig tillsyn. Nu är Sveriges första tillsynsstrategi på plats genom samverkan mellan Naturvårdsverket, Folkhälsomyndigheten, Jordbruksverket och Havs-och vattenmyndigheten. Den gäller från den 1 januari 2022 och fyra år framåt.

Hela strategin finns att läsa på Naturvårdsverkets webbplats.

Strategin fokuserar på de största miljö- och hälsoproblemen och ska underlätta för tillsynsmyndigheterna att planera och följa upp tillsynen. Den innehåller sex så kallade tillsynsområden. Vart och ett av dessa har utpekade fokusområden och effektmål med tillhörande preciseringar. De pekar ut konkreta åtgärder och tillsynsaktiviteter. Målgruppen för strategin är kommuner, länsstyrelser och Försvarsinspektören för hälsa och miljö.

Fokusområden som Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för

Två av Havs- och vattenmyndighetens fokusområden ligger inom tillsynsområdet Vattenverksamheter: Vattenuttag och Vattenanläggningar som är vandringshinder. Dessutom finns ett fokusområde inom tillsynsområdet Miljöfarliga verksamheter: Små avlopp

Inom tillsynsområdet Naturtillsyn finns två fokusområden som Havs- och vattenmyndigheten delar med Naturvårdsverket: Invasiva främmande arter och Påverkan på naturvärden i grunda havsvikar.

Inom samtliga fokusområden har Havs- och vattenmyndigheten tillsynsvägledningsansvar enligt miljötillsynsförordningen.

Detaljer kring effektmål, preciseringar med mera finns på Naturvårdsverkets webbplats.

Vägledningen till tillsynsmyndigheter kommer att uppdateras över tid och följer Havs- och vattenmyndighetens tillsynsvägledningsplan.

Vattenuttag

Vattenbrist i delar av Sverige under de senaste somrarna är ett motiv för att stärka tillsynen av vattenuttag genom den nationella strategin. Ett nationellt tillsynsprojekt​ planeras till 2023–2024.

Vägledning till tillsynsmyndigheter:

Tillsynskampanj vattenuttag

Vattenverksamhet

Vattenanläggningar som är vandringshinder

I den nationella planen för omprövning av vattenkraft (NAP) ingår vattenkraftverk med dammanläggningar, men det finns många fler vattenanläggningar än de som omfattas av NAP. Genom att utföra tillsynsinsatser på andra vattenanläggningar som påverkar möjlighet för fiskvandring i de vattendrag/sjöar som omfattas av en prövningsgrupp kan miljönyttan av omprövningarna enligt NAP öka.

Vägledning till tillsynsmyndigheter:

Vandringshinder

Små avlopp

Genom att de kommunala tillsynsmyndigheterna uppdaterar sina register över små avlopp finns möjlighet att riskklassa alla anläggningar och prioritera tillsynen i syfte att uppnå större miljö- och hälsonytta.

Vägledning till tillsynsmyndigheter:

Invasiva främmande arter

Invasiva främmande arter på land och i vatten är ett hot mot biologisk mångfald och ett problem för samhället. Målsättningen för tillsynen av invasiva främmande arter är att se till att befintlig lagstiftning följs och därmed minska förekomsten av invasiva främmande arter, samt att minimera de skador de orsakar på biologisk mångfald, människors hälsa och miljön.

Vägledning till tillsynsmyndigheter:

Invasiva arter

Påverkan på naturvärden i grunda havsvikar

Grunda havsvikar är betydelsefulla för friluftsliv och för biologisk mångfald. Tillsyn av anläggningar och åtgärder som påverkar strandmiljöer och bottnar kan bidra till att strukturer och livsmiljöer inte minskar samt återställs vid överträdelser.

Vägledning till tillsynsmyndigheter:

Publicerad: 2022-09-19
Uppdaterad: 2023-08-25
Sidansvarig: Webbredaktion