Digitalisering av uppgifter om små avloppsanläggningar

Hitta på sidan

Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har under åren 2018-2023 drivit ett digitaliseringsprojekt för att underlätta kommunernas prövning, tillsyn och rapportering av små avloppsanläggningar. Grundtanken var att arbetet med små avloppsanläggningar kan bli effektivare om alla aktörer på ett enklare och mer standardiserat sätt får tillgång till den information de behöver.

HaV har tillsammans med Naturvårdsverket drivit digitaliseringsinitiativ inom regeringsuppdraget ”Smartare miljöinformation” (SMI). Ett av HaV:s SMI-projekt hade som syfte att digitalisera information om små avloppsanläggningar på ett likvärdigt sätt. Projektet resulterade bland annat i en informationsmodell för små avloppsanläggningar och specifikationer för e-tjänst för ansökan av små avloppsanläggningar.

Digitaliseringsprojektet var ett samarbetsprojekt mellan HaV och kommunerna där de medverkande kommunerna varit delaktiga i framtagandet av material. Målet med projektet var bland annat mindre manuell hantering av uppgifter, möjlighet att använda en nationell modell för riskbaserad tillsyn och belastningsberäkningar som stämmer bättre överens med verkligheten. Bättre belastningsberäkningar leder i sin tur till säkrare uppgifter i GIS-stödet för små avloppsanläggningar vilket ger ett bättre underlag för bedömning vid prövning och tillsyn.

Frågor och svar om digitaliseringsprojektet finns längst ner på sidan.

Informationsmodellen har uppdaterats

För att förtydliga vilken information som ska rapporteras till HaV, och vilken som behöver komma in i ansökan samt vilken information som behövs för riskklassning har den tidigare informationsmodellen under våren 2023 delats upp i tre dokument:

Mindre justeringar har också gjorts med anledning av att det inkommit synpunkter på otydlighet. Förändringarna är utförda i dialog med användarföreningarna för och leverantörerna av verksamhetssystem som tidigare deltagit i projektet.

Till dessa dokument har vägledning för registrering av avloppsanläggningar tillkommit.

En begreppsmodell och en lista med definitioner och förklaringar av begrepp Pdf, 136.8 kB. relaterade till små avloppsanläggningar har också tagits fram. Syftet med begreppsmodellen är att tydliggöra hur HaV ser på begreppet ”liten avloppsanläggning” och vilka relationer som finns till följande begrepp:

  • Fastighet
  • Byggnad
  • Anläggning
  • Utsläppspunkt
  • Anläggningsdel
illustration av informationsflöde vid ansökningar

Flödet av uppgifter från ansökan/anmälan till beräkning av riskklassning och rapportering till HaV samt den vägledning som finns.

Samtliga dokument förvaltas nu på HaV och kan ligga till grund för kommunernas kravställning på sina verksamhetssystem.

Uppgifter som ska rapporteras till HaV

HaV kommer enbart att samla in och ta emot de uppgifter som behövs för att sköta den rapportering av miljödata som myndigheten ansvarar för samt att kunna ge god tillsynsvägledning inom området. Information om vilka uppgifter som ska rapporteras till HaV finns beskrivet i dataproduktspecifikationen Rapportering av uppgifter om små avloppsanläggningar Pdf, 934.7 kB.. Rapportering ska ske en gång årligen.

Enligt 1 kap. 14 § Miljötillsynsförordningen är kommunerna skyldiga att på begäran lämna den information som en tillsynsvägledande myndighet behöver för sin tillsynsvägledning.

HaV:s avsikt är göra klart systemet för rapportering under 2023 - 2024 och vi kommer att återkomma med information om när det finns tillgängligt. Om det vid rapporteringstillfället finns avloppsanläggningar som ännu inte är inlagda i digitala register kan dessa tillsvidare rapporteras in i en digital enkät via verkssamhetssystemen.

Det som bör prioriteras när registren uppdateras av den kommunala tillsynsmyndigheten är i första hand att alla avloppsanläggningar finns med samt att det finns koordinat för utsläppspunkt och uppgift om teknik. Inför HaV:s nästkommande nationella rapportering år 2026 är det önskvärt att dessa uppgifter finns i registren. Uppdatering av registren innebär inte att alla anläggningar behöver besökas på plats. Det viktiga är att det finns ett avloppsobjekt (med känd eller okänd teknik) och att koordinater för utsläppspunkten anges. Är utsläppspunkten okänd kan till exempel koordinater för bostadshuset eller för slamavskiljaren istället väljas. I Vägledning för tillsyn under rubriken ”Uppdatera avloppsregistret” finns stöd för hur uppdatering av registren kan gå till.

För de uppgifter som ska rapporteras till HaV har mindre justeringar gjorts jämfört med första versionen av informationsmodellen. Leverantörerna som deltog i digitaliseringsprojektet och dess användarföreningar är informerade om dessa ändringar. Om det finns frågor kring vilka fält i verkssamhetssystemen som motsvarar de uppgifter som ska skickas till HaV så ska dessa i första hand ställas till leverantören av respektive verkssamhetssystem.

Som kommun är det viktigt att tänka på att informationen till verksamhetsutövare med små avloppsanläggningar om behandling av personuppgifter, enligt artikel 13 dataskyddsförordningen, även ska innehålla uppgifter om att myndigheten kommer att få tillgång till personuppgifterna ”fastighetsbeteckning” och ”koordinat för utsläppspunkt”. HaV:s syfte med behandling av personuppgifter är att kunna utföra myndighetens uppdrag kring rapportering av miljödata och att ge tillsynsvägledning av god kvalitet.

Här finns information om hur HaV hanterar personuppgifter.

Uppgifter för riskklassning

Små avloppsanläggningar och förberedelser för riskbaserad tillsyn genom uppdatering av register är ett av fokusområdena i den nationella strategin för miljöbalkstillsyn 2022–2025. Bestämmelser om den nationella strategin finns i 1 kap. 8 § och 3 kap. 19–20 §§ i miljötillsynsförordningen.

Med många små avloppsanläggningar som har olika tekniska förutsättningar och där risken för påverkan varierar, samtidigt som tillsynsresurserna är begränsade, är det viktigt att tillsynen kan riktas dit där mest hälso- och miljönytta kan uppnås genom åtgärder. Detta kan uppnås genom riskbaserad tillsyn och vägledning för riskbaserad tillsyn har därför tagits fram. Denna vägledning är som all annan vägledning frivillig för kommunerna att ta till sig.

En förutsättning för att kunna riskklassa alla avloppsanläggningar i kommunen är att de finns i digitala register. Innan den riskbaserade tillsynen kan starta så behöver därför många kommuner arbeta med att få sina avloppsregister mer fullständiga. I Vägledning för effektiv tillsyn under rubriken Uppdatera avloppsregistret finns stöd för hur uppdatering av registren kan gå till.

De uppgifter som behöver finnas i kommunens digitala avloppsregister för att en automatiserad riskklassning ska fungera optimalt finns beskrivna här.

Uppgifter som behövs för ansökan

HaV har tillsammans med en arbetsgrupp med kommunala inspektörer tagit fram vägledning för vilka uppgifter som minst behöver finnas i en ansökan för små avloppsanläggningar. Pdf, 200 kB. De föreslagna uppgifterna är i enlighet med specifikationerna för e-tjänst för ansökan/anmälan, se avsnitt E-tjänst för ansökan.

Vägledning för registrering av avloppsanläggningar i kommunens register

För att kunna ta del av digitaliseringens fördelar både vad det gäller automatiserad rapportering av uppgifter och riskklassning av avloppsanläggningar behöver avloppsregistren ofta uppdateras. Viktigast är att alla anläggningar samt uppgifter om koordinater för utsläppspunkt och teknik finns i registren. I Vägledning för effektiv tillsyn under rubriken Uppdatera avloppsregistret finns stöd för hur uppdatering av registren kan gå till.

För några typer av anläggningar har HaV tagit fram vägledning för registrering. Detta gäller anläggningar som:

  • har sluten tank för WC och en separat BDT-anläggning och
  • betjänar flera byggnader.

Registrering av anläggningar som har sluten tank för WC och en separat BDT-anläggning

Ett hushåll som har en avloppsanläggning bestående av till exempel en sluten tank och BDT-anläggning ska registreras som två anläggningar: 1) sluten tank för wc och 2) slamavskiljare och markbädd för BDT. Enligt MÖD:s dom, M 6531–15, ska denna typ av lösning ha två beslut - ett för den slutna tanken och ett för BDT-anläggningen.

illustration för hushåll med två tankarFörstora bilden

Ett hushåll som har en avloppsanläggning bestående av till exempel en sluten tank och BDT-anläggning ska registreras som två anläggningar en sluten tank för wc och en med slamavskiljare och markbädd för BDT. Klicka för större bild.

Registrering av anläggningar som delas av flera byggnader/fastigheter

En anläggning definieras som en uppsättning av anläggningsdelar som alla delas av och tillsammans betjänar en eller flera byggnader som kan ligga på en eller flera fastigheter.

illustration av anläggningFörstora bilden

En anläggning definieras som en uppsättning av anläggningsdelar som alla delas av och tillsammans betjänar en eller flera byggnader som kan ligga på en eller flera fastigheter. Klicka för större bild.

Av ovan exempel ges att anläggningsdelarna 1, 3 och 2 sammantaget definierar två olika anläggningar, där alla anläggningsdelar inte delas, en med anläggningsdelarna 1 och 3, i detta exempel dimensionerad för 10 pe, samt en med anläggningsdelarna 2 och 3 dimensionerad för 5 pe.

Likaså ger ovan exempel att byggnad 1 och byggnad 2 använder sig av samma anläggning, d.v.s. samma uppsättning anläggningsdelar (1 och 3). Denna anläggning (Anläggning 3) betjänar alltså två olika byggnader (som i detta fall ligger på samma fastighet).

Anledningen till att anläggningar som delas av flera byggnader behöver registreras på detta sätt är att det annars inte är möjligt att veta till vilka byggnader/fastigheter de olika anläggningsdelarna hör.

E-tjänst för ansökan

HaV har inom SMI-projektet stöttat tre kommuner i att ta fram delade e-tjänster för ansökan för tre olika e-tjänsteplattformar. Att e-tjänsterna är delade innebär att samma faktiska e-tjänst kan användas av flera kommuner. En första version av e-tjänsterna är färdigutvecklade och ska finnas tillgänglig på respektive plattform. Denna första version ska kunna användas för ansökan men i dagsläget skapas en fil innehållande informationen som sedan får matas in i verksamhetssystemet.

För att få tillgång till dessa delbara e-tjänster som kommun kan man ta kontakt med digitaliserings-/e-tjänsteutvecklare på respektive kommun, se nedan.

Gemensamma delade e-tjänster

E-tjänste­plattform

Kommun / miljöförbund

Abou

Karlskrona

Open e-Platform

Norrköping

Selfpoint

Ystad-Österlenregionens miljöförbund

I samband med en översyn av SMI-projektet har HaV gjort bedömningen att e-tjänstedelen i projektet har nått så långt som är möjligt inom ramen för HaV:s uppdrag som tillsynsvägledande myndighet. HaV har därför inte för avsikt att fortsätta projektet genom att delfinansiera, samordna eller kravställa e-tjänster. Detta gäller även vidareutveckling och förvaltning av redan befintliga e-tjänster.

Kravspecifikationer, användningsfall och annat material som kan underlätta att ta fram en e-tjänst för ansökan/anmälan av en liten avloppsanläggning finns här Specifikationer för e-tjänst för ansökan av små avloppsanläggningar och är tillgängliga för alla intressenter som önskar nyttja dem.

Frågor och svar om HaV:s digitaliseringsprojekt

Registrering av objekt i avloppsregistret

Börja med att säkerställa att alla avloppsanläggningar finns registrerade som ett eget tillsynsobjekt samt om möjligt att det finns uppgift om teknik och utsläppskoordinater. Uppdatering av registren innebär inte att alla anläggningar behöver inspekteras på plats. Ta gärna hjälp av er systemleverantör för att göra massuppdateringar på vissa fält/attribut, det är i många fall mer effektivt än att justera tusentals objekt för hand. I Vägledning för tillsyn under rubriken Uppdatera avloppsregistret finns stöd för hur uppdatering av registren kan gå till.

Vinsten med att få mer fullständiga och nationellt mer enhetliga register behöver ses på lång sikt. De stora vinsterna blir bland annat mindre manuell hantering av uppgifter, en riskbaserad tillsyn och belastningsberäkningar som stämmer bättre överens med verkligheten. Bättre belastningsberäkningar leder i sin tur till säkrare uppgifter i GIS-stödet vilket ger ett bättre underlag för bedömning vid prövning och tillsyn.

Vi är medvetna om att det för vissa kommuner kommer att innebära mycket arbete de närmsta åren, ta därför gärna kontakt med er systemleverantör för att gemensamt diskutera hur ni kan göra detta på bästa sätt.

HaV:s informationsmodell utgår från själva avloppsanläggningarna, inte fastigheten, byggnaderna eller det belastande objektet till exempel toaletten. I detta fall handlar det alltså om två olika avloppsanläggningar, en som tar emot WC-avloppet och en annan som tar hand om BDT-avloppet.

Ett hushåll som har en avloppsanläggning bestående av till exempel en sluten tank och BDT-anläggning ska därför registreras som två anläggningar, en sluten tank för WC och en med slamavskiljare och markbädd för BDT, se bild.

illustration för ett hushåll, två anläggningar

Ett hushåll som har en avloppsanläggning bestående av till exempel en sluten tank och BDT-anläggning ska registreras som två anläggningar, en sluten tank för WC och en med slamavskiljare och markbädd för BDT. Klicka för större bild.

Enligt MÖD:s dom, M 6531–15, ska denna typ av lösning ha två beslut - ett för den slutna tanken och ett för BDT-anläggningen. För redan befintliga anläggningar finns dock också möjligheten att tillsvidare ha kvar det som ett avloppsobjekt och använda sig av belastningstypen WCBDT.

Det koordinatsystem som ska användas är SWEREF 99 TM (EPSG:3006). I de fall lokala koordinatsystem används, så ska dessa konverteras innan.

Koordinater finns på många ställen, om än inte den exakta koordinaten för utsläppspunkten. Byggnaden har en koordinat som går att hämta via Lantmäteriet eller så kan den som ansökt ha angivit koordinater för sin provgrop för mätning av grundvattennivån. Kommunens avfallsansvarige kan också ha koordinater för till exempel slamavskiljare. Koordinater går även att få fram via kartan i Länsstyrelsens GIS-stöd för små avloppsanläggningar. Vid tillsyn kan anläggningen uppdateras med den exakta koordinaten för utsläppspunkten.

Utsläppspunkten ska anges som punkten för den sista anläggningsdelen. I fallet ovan är täckdikningen inte en anläggningsdel och därför blir utsläppspunkten satt som reningsverkets sista del. Om det däremot finns en lång ledning som tillhör anläggningen så är det ledningens slutpunkt som ska anges.

HaV anser att datumet för när utförandeintyget inkommit är så nära ett datum då en anläggning tagits i drift som vi kan komma.

När en ny anläggning ersätter en gammal, så bör man på det gamla avloppsobjektet sätta ett datum då den tagits ur drift (urdrifttagandedatum). På så sätt har bara ett av avloppsobjekten ”aktiv” status och ligger till grund för belastningsberäkningar.

Automatiserad rapportering av uppgifter

I verksamhetssystemen ingår en sektion där man kan ange uppskattat antal avlopp som inte är registrerade, samt teknikfördelningen på dessa. Alltså på samma sätt som man tidigare rapporterat uppgifterna till oss på HaV via SMED:s webbenkät.

Verksamhetssystemet tar själv fram uppgifterna för de registrerade avloppsanläggningarna och ni kompletterar med antal icke-registrerade avlopp samt en uppskattning av teknikfördelningen för dessa.

Ja, rapporteringen gäller precis som tidigare alla små avloppsanläggningar, oavsett typ av avloppsvatten, dimensionerade för upp till och med 200 pe.

Alla avloppsanläggningar som är dimensionerade för upp till och med 200 pe, både kommunala och enskilda ska rapporteras till HaV. Har man andra typer av objekt i sitt register, exempelvis torra lösningar eller VA-föreningar som är anslutna till det kommunala nätet, så ska dessa inte rapporteras till HaV.

Riskbaserad tillsyn

Det stämmer att alla anläggningar behöver finnas i ett register för att riskklassningen ska gå smidigt. Alla uppgifter om anläggningarna behöver dock inte finnas registrerade eftersom avsikten är att modellen ska sätta schablonvärden för de uppgifter om anläggningen som saknas. Ju mer uppgifter som finns i registren desto mer träffsäker kommer dock riskklassningen att bli. Det är därför viktigt att bedriva aktiv registervård så att registret över tid blir komplett.

Nej, HaV arbetar för att riskklassningen ska kunna göras på ett automatiserat sätt.

Publicerad: 2021-03-24
Uppdaterad: 2023-05-05
Sidansvarig: Webbredaktion