M 6531-15 Mark- och miljööverdomstolen

Målnummer: M 6531-15
Beslutande myndighet: Mark- och miljööverdomstolen
Avgörandedatum: 2015-11-26
Kommun: Norrtälje

Slutsats

En fastighet som har en sluten tank för WC-spillvatten och ett separat BDT-avlopp har två avloppsanläggningar.

Tillståndsplikt gällde för både sluten tank och för BDT-avlopp.

Sammanfattning

I ett ärende om miljösanktionsavgift hade Mark- och miljödomstolen utdömt en miljösanktionsavgift för att en fastighetsägare hade underlåtit att söka tillstånd för installation av en sluten tank för WC-spillvatten och ett separat BDT-avlopp. Det var tillståndspliktigt att anlägga BDT-avlopp på den aktuella platsen.

Tillsynsmyndigheten överklagade och menade att det var två separata anläggningar – en för WC-spillvatten och en för BDT. Tillsynsmyndigheten framhöll att det var separata anordningar och separata ledningssystem. Alltså borde två miljösanktionsavgifter om totalt 10 000 kr utgå.

Mark- och miljööverdomstolen höll med och ändrade mark- och miljödomstolens beslut.

Av domskälen framgår följande: ”Av utredningen framgår att NN inrättat WC med sluten tank och BDT-avlopp utan att tillstånd sökts. Mark- och miljööverdomstolen konstaterar att båda dessa åtgärder är tillståndspliktiga var för sig. Att avloppsanordningarna har inrättats vid samma tillfälle medför inte att de därigenom är att anse som en anordning. Som en följd av detta ska en miljösanktionsavgift om 5 000 kronor utgå för var och en av överträdelserna”.