Sammanställning av rättsfall

HaV har sammanställt rättsfall och beslut som vi tror kan vara till hjälp vid prövning och tillsyn enligt miljöbalken av små avloppsanläggningar. Det är domar från den högsta instansen Mark- och miljööverdomstolen som är prejudicerande, det vill säga fungerar som vägledning i mål eller ärenden med likartade omständigheter.

I denna sammanställning har även vissa domar från landets fem mark- och miljödomstolar refererats då vi tror att de kan vara bra som underlag för bedömningar i särskilda frågor där det ännu inte utvecklats någon praxis från Mark- och miljööverdomstolen. Observera dock att även om dessa domar innehåller information kring hur vissa frågor kan bedömas är de alltså inte vägledande för rättstillämpningen. Samtliga refererade domar har vunnit laga kraft.

Sammanställningen är inte på något sätt fullständig utan ett urval som vi anser ger vägledning i vissa frågor. Det är viktigt att man kommer ihåg att man måste göra en bedömning i det enskilda fallet och om man ska använda sig av domarna till stöd för en bedömning bör man även läsa domen i sin helhet.

I rättsfallssammanställningen finns en kort beskrivning av ärendet, beslut och domskäl.

Lista med länkar
Rättsfall Datum Slutsats
JO 1017-2002
Justitieombudsmannen
2003-07-02 Alla inkomna klagomål ska avslutas med ett beslut.
JO 5756-2012
Justitieombudsmannen
2013-02-06 Motiveringen och vilken avvägning som gjorts måste redovisas i beslutet för att adressaten ska förstå och själv kunna värdera miljöförvaltningens argument.
JO 987-2002
Justitieombudsmannen
2003-11-06 Överklagande ska skickas till överinstansen inom en vecka.
M 1050-13
Mark- och miljödomstolen Växjö
Helsingborg
2013-05-21 En fastighetsägare är utan tillgångar först när denne inte kan skaffa medel genom lån/inteckning av sin fastighet.
M 10505-17
Mark- och miljööverdomstolen
Ljungby
2018-03-12 Ändrad reningsmetod och flyttad utsläppspunkt var att jämställa med ny anläggning.
M 10649-10
Mark- och miljööverdomstolen
Linköping
2011-06-13 Domstolen kom fram till att det inte krävs någon äganderätt eller annan rättighet till den mark där den enskilda avloppsanläggningen är placerad för att ett förbud mot utsläpp från en avloppsanläggning ska kunna följas.
M 10800-15
Mark- och miljööverdomstolen
Aneby
2016-12-14 Befintlig infiltration från 1994 ansågs kunna kompletteras med fosforfällning eller liknande för att uppnå hög skyddsnivå. Kostnaden ansågs rimlig eftersom recipienten var starkt övergödd. Utsläpp av WC-spillvatten förbjöds.
M 10805-15
Mark- och miljööverdomstolen
Aneby
2016-12-14 Befintlig infiltration från 1997 ansågs kunna kompletteras med fosforfällning eller liknande för att uppnå hög skyddsnivå. Kostnaden ansågs rimlig eftersom recipienten var starkt övergödd. Utsläpp av WC-spillvatten förbjöds.
M 11542-17
Mark- och miljööverdomstolen
Hultsfred
2019-01-09 Ett vitesföreläggande ska vara riktat till en eller flera namngivna fysiska eller juridiska personer. Ett förbud måste alltid innehålla uppgift om adressatens namn.
M 11544-17
Mark- och miljööverdomstolen
Hultsfred och Vimmerby
2019-01-09 Enligt viteslagen ska ett vitesföreläggande vara riktat till en eller flera namngivna fysiska eller juridiska personer. Det räcker inte att i beslutsmeningen ange att det är riktat till ”fastighetsägaren”.
M 1179-14
Mark- och miljööverdomstolen
Eslöv
2014-06-17 Om mer än två år förflutit sedan förutsättningarna för att väcka talan om utdömande av vite uppkom, förfaller ärendet enligt 9 § viteslagen.
M 11835-18
Mark- och miljööverdomstolen
Nyköping
2019-06-19 Med hänsyn till befintlig utredning om förhållandena på platsen, var det inte visat att anläggningen, utan att förses med extra fosforreningssteg, uppfyllde rimliga krav för att hindra skada eller olägenhet för miljön.
M 1194-20
Mark- och miljödomstolen Nacka
Upplands Väsby
2020-06-15 En grundläggande förutsättning för att någon ska betraktas som verksamhetsutövare är att denna ska ha faktiska och rättsliga möjligheter att vidta åtgärder mot påstådda störningar och olägenheter. Domstolen ansåg inte att det i detta fall framkommit något som talade för att fastighetsägaren saknade faktisk eller rättslig möjlighet att åtgärda eller ställa krav på den eventuella arrendatorn att åtgärda anläggningen.
M 12020-14
Mark- och miljööverdomstolen
Helsingborg
2015-07-14 Vid särskild delgivning av juridisk person förutsätts denne ha lämnat korrekt adress samt bevaka inkommande post. Faktisk kännedom om vitesföreläggandet och delgivningskvitto krävs.
M 1221-12
Mark- och miljödomstolen Nacka
Örebro
2013-01-31 Om det är flera verksamhetsutövare som har förelagts med vite så ska samtliga delges. Följden blir annars att vite inte kommer att kunna dömas ut annat än för den som är delgiven.
M 1232-19
Mark- och miljööverdomstolen
Göteborg
2019-07-08 Om överträdelse har konstaterats vid flera tillfällen vid löpande vite ska ansökan om vitets utdömande göras i separata ansökningar eftersom det finns en ”stoppregel” i 9 § viteslagen, som gör att domstolen inte kan döma ut mer i vite än vad som anges i föreläggandet.
M 1303-12
Mark- och miljödomstolen Nacka
Vingåker
2012-07-04 Om renat avloppsvatten ska avledas i dike över annans mark så är den markägaren berörd och ska höras innan beslut meddelas.
M 1320-13
Mark- och miljödomstolen Växjö
Helsingborg
2014-02-27 Om beslutsunderlaget är tillräckligt och ett platsbesök inte tillför något mer, utan endast fördyrar och förlänger handläggningen kan det räcka att kommunicera med verksamhetsutövare via brev innan tillsynsmyndigheten förbjuder anläggningen.
M 1327-03
Mark- och miljööverdomstolen
Ystad
2004-06-14 Utsläpp av WC och BDT- avloppsvatten utan längre gående rening till en å förbjöds.
M 13593-20
Mark- och miljööverdomstolen
Vallentuna
2021-03-21 Det är den som ansökt om utdömande av vite som ska visa att förutsättningarna för att döma ut vitet föreligger. Myndigheten behöver styrka att överträdelse har skett.
M 1382-17
Mark- och miljööverdomstolen
Bergslagen
2017-07-14 Krav på skyddsåtgärder måste vara både miljömässigt väl motiverade och ekonomiskt rimliga. Att enbart ange att en anläggning är placerad inom 100 meter från öppet vatten är inte tillräckligt som skäl för att kräva kväverening vid ett avloppsreningsverk dimensionerat för 360 pe.
M 1421-14
Mark- och miljödomstolen Nacka
Gnesta
2014-09-05 Föreläggande eller förbud måste riktas till en namngiven person.
M 1431-14
Mark- och miljödomstolen Vänersborg
Kungsbacka
2014-06-17 Finns det flera delägare och någon av dessa är frisk är inte sjukdom ett skäl för att inte åtgärda en bristfällig anläggning.
M 143-14
Mark- och miljödomstolen Umeå
Boden
2014-12-15 Att förelägga någon att utföra något som annars är tillståndspliktigt är olämpligt, eftersom det finns en risk att åtgärden vidtas utan att en tillståndsprövning har skett. För att rena, ta hand om eller undvika att släppa ut avloppsvatten kan det också finnas andra möjliga sätt än de som nämnden har förlagt om.
M 14327-20
Mark- och miljööverdomstolen
Östhammar
2022-04-26 Mark- och miljööverdomstolen bedömde att det inte var oproportionerligt att förbjuda utsläpp av wc-avloppsvatten till en äldre infiltration som saknade luftningsrör. Avloppsanläggningen var belägen i närheten av en känslig recipient och belastades av wc- och bdt-avloppsvatten från ett fritidshus.
M 1527-15
Mark- och miljödomstolen Vänersborg
Orust
2015-09-23 Tillräckligt antal barriärer gjorde att anläggning med minireningsverk, markbädd och UV-ljus kunde godtas trots närhet till vattentäkt. Ansökan beviljades.
M 1582-12
Mark- och miljödomstolen Vänersborg
Vara
2012-06-27 Fastighetsägarens höga ålder innebar inte längre tidsfrist.
M 1748-14
Mark- och miljööverdomstolen
Landskrona
2014-06-19 Den delegation som miljöchefen hade omfattade inte ansökan om utdömande av vitet varför ansökan avvisades.
M 1758-19
Mark- och miljödomstolen Vänersborg
Uddevalla
2019-10-10 Vid förbud bör begreppet ”släppa ut otillräckligt renat avloppsvatten” undvikas då det är för oklart formulerat.
M 1819-18
Mark- och miljödomstolen Nacka
Nyköping
2018-04-10 En färdigställd anläggning men som ännu inte är driftsatt är att betrakta som inrättad.
M 1959-14
Mark- och miljööverdomstolen
Hässleholm
2014-09-25 Mark- och miljööverdomstolen ansåg det skäligt att ansluta fastigheten till det kommunala spillvattennätet.
M 1988-12
Mark- och miljödomstolen Nacka
Örebro
2012-10-24 Ansökan om utdömande av vite avslogs eftersom tidigare utdömda viten inte förmått fastighetsägaren att följa förbudet. Kommande viten skulle snarare kunna förvärra fastighetsägarens ekonomiska situation, varför domstolen istället upplyste tillsynsmyndigheten om möjligheten att vidta rättelse på den felandes bekostnad.
M 2040-18
Mark- och miljööverdomstolen
Enköping
2018-10-08 En verksamhetsutövare bör inte föreläggas att fortlöpande 1 gång per år rapportera egenkontroll till miljöförvaltningen på ett visst sätt utan att brister har konstaterats och att det därmed finns skäl för ett sådant föreläggande.
M 2113-15
Mark- och miljödomstolen Vänersborg
Uddevalla
2015-09-24 Minireningsverk med efterpolering godtogs inte inom vattenskyddsområde.
M 2137-13
Mark- och miljööverdomstolen
Göteborg
2014-01-31 Mark- och miljööverdomstolen ansåg att det inte var visat att reningsverket klarade smittoreduktion tillfredsställande varför efterpolering krävdes. Ärendet återförvisades.
M 2275-13
Mark- och miljööverdomstolen
Haninge
2013-08-21 Ändrad lokalisering var att jämställa med ny anläggning. Att inrätta en sluten tank krävde tillstånd.
M 2330-21
Mark- och miljööverdomstolen
Borgholm
2022-01-24 MÖD bedömde att beslutsunderlaget i ärendet inte var tillräckligt för att bevilja tillstånd. Bland annat saknades utredning av grundvattnets nivå och strömningsriktning. Domstolen ansåg även att situationsplanen och ritningarna över anläggningen var ofullständiga.
M 2425-15
Mark- och miljödomstolen Vänersborg
Kungälv
2015-12-28 Ansökan om minireningsverk med utsläpp till känslig havsvik som dessutom var Natura 2000-skyddad avslogs.
M 245-11
Mark- och miljödomstolen Vänersborg
Tanum
2011-09-16 Krav på urinseparering har ansetts skäligt att ställa då detta kunnat motiveras utifrån känsliga recipientförhållanden och då kommunen även haft ett fungerande system på plats för inhämtning och återföring av urin till åkermark
M 2539-14
Mark- och miljööverdomstolen
Kumla
2014-06-18 När flera personer föreläggs gemensamt ska ett särskilt belopp fastställas för var och en av dem.
M 2624-03
Mark- och miljööverdomstolen
Ekerö
2004-08-20 En fastighetsägare med en avloppsanläggning utan tillstånd inom ett verksamhetsområde för vatten och avlopp kan föreläggas att ansluta till kommunalt VA om det saknas utredning som ger stöd för att för att ett sådant krav skulle vara förenat med orimliga kostnader.
M 2654-11
Mark- och miljödomstolen Vänersborg
Borås
2011-10-25 Det gick inte att se vem som skrivit under delgivningskvittot. Därmed gick det inte att avgöra om personen i fråga hade rätt att företräda föreningen som var adressat i ärendet.
M 2723-08
Miljööverdomstolen
Gävle
2008-12-09 För att tillstånd ska kunna ges måste beslutsunderlaget tillräckligt väl beskriva förhållandena på platsen och konsekvenserna av om en avloppsanläggning placeras på den föreslagna platsen. Sluten tank ansågs vara en bra lösning, men infiltrationen för BDT-spillvatten placerades för nära havet så att det fanns risk för översköljning och bristande funktion. Beslutsunderlaget var för dåligt för att tillstånd skulle kunna medges. Ansökan avslogs.
M 2727-18
Mark- och miljödomstolen Växjö
Simrishamn
2018-11-06 Arrendatorn var rätt adressat för ett föreläggande eftersom dispositionsrätten till egendomen genom arrendeavtalet övergått från jordägaren till arrendatorn. Arrendatorn har därigenom faktisk och rättslig möjlighet att vidta de åtgärder som följde av föreläggandet.
M 279-19
Mark- och miljödomstolen Nacka
Värmdö
2019-03-05 Vid prövning av lokaliseringen av en avloppsanläggning saknar det betydelse om utförandet av den kan kräva prövning mot reglerna i plan- och bygglagen
M 2804-16
Mark- och miljödomstolen Växjö
Ljungby
2016-12-06 Grundvattennivån var inte utredd. Villkor kan inte föreskrivas om det inte är klart att det faktiskt kan följas. Ärendet återförvisades.
M 2813-11
Mark- och miljödomstolen Nacka
Ekerö
2012-01-31 Vid bedömningen av om den ansökta avloppsanläggningen kan tillåtas eller inte inom ett vattenskydds­område ska hänsyn tas till vad som kan bli följden på sikt av en generell tillståndsgivning av den aktuella tekniken för fastigheter inom området
M 2824-04
Mark- och miljööverdomstolen
Östhammar
2004-11-12 Ett föreläggande måste vara utformat så att adressaten inte behöver tveka på vad det är denne ska göra för att ha uppfyllt kraven i beslutet.
M 2909-03
Mark- och miljööverdomstolen
Berg
2003-09-19 I domen konstateras att den omständigheten att en verksamhetsutövare är samarbetsvillig inte är ett hinder för tillsynsmyndigheten att i ett preciserat beslut redogöra för vilka åtgärder som krävs och motiven för dessa.
M 2939-10
Miljödomstolen Vänersborg
Falköping
2010-10-13 Dispens för att anlägga avlopps-anläggning inom naturreservat medgavs ej.
M 2946-19
Mark- och miljööverdomstolen
Vara
2019-03-01 Vite dömdes inte ut då fastighetsägaren saknade ekonomiska förutsättningar att följa föreläggandet.
M 2950-22
Mark- och miljööverdomstolen
Stockholm
2023-02-21 MÖD har ansett att installationen av ett gråvattenfilter är att jämställa med inrättande av en ny avloppsanläggning som kräver tillstånd enligt kommunens föreskrifter. Tillstånd har inte sökts och det finns därför förutsättningar att påföra miljösanktionsavgift.
M 304-08
Mark- och miljööverdomstolen
Ystad
2008-05-06 Det var skäligt att jämka ett vite då ett förbud utfärdats men inte kunnat följas på grund av att en entreprenör inte haft möjlighet att utföra arbetet i tid, liksom att överträdelsen av tidpunkten för förbudet varit kort.
M 3244-15
Mark- och miljööverdomstolen
Nyköping
2015-06-16 Domstolen bedömde att tillsynsmyndighetens utredning varit tillräcklig för att beslut om förbud skulle kunna tas.
M 3292-17
Mark- och miljööverdomstolen
Göteborg
2018-06-26 För att dispens från förbud i föreskrifter för vattenskyddsområde ska kunna medges måste sökanden visa både att dispensen är förenligt med syftet med skyddsföreskrifterna och att det finns särskilda skäl att meddela undantag.
M 3314-19
Mark- och miljödomstolen Växjö
Sjöbo
2019-08-12 Den omständigheten att personer är folkbokförda på en fastighet utgör inte i sig bevisning som med tillräcklig styrka kan anses påvisa att NN har släppt ut spillvatten till den enskilda avloppsanläggningen inom fastigheten under den tid som förbudet gällt och att förbudet därmed har överträtts.
M 3318-11
Mark- och miljödomstolen Vänersborg
Vara
2011-11-21 Fastighetsägaren höga ålder kan tillsammans med andra omständig¬heter vara skäl för att avvakta med krav på åtgärd. Men inte som enda skäl.
M 3388-22
Mark- och miljööverdomstolen
Sollefteå
2022-09-23 MÖD har bedömt att vissa brister i en avloppsanläggning innebär risk för att avloppsvatten släpps ut utan att genomgå tillräcklig rening. Ett förbud mot utsläpp har inte ansetts mer ingripande än vad som behövs.
M 344-16
Mark- och miljödomstolen Vänersborg
Lilla Edet
2016-04-14 Bedömningen av om den ansökta avloppsanlägg-ningen kan tillåtas eller inte inom vattenskyddsområdet bör ta hänsyn till vad som kan bli följden på sikt av en generell tillståndsgivning av den aktuella tekniken för fastigheter inom området
M 3564-20, M 13731-19 och M 13819-19
Mark- och miljööverdomstolen
Sollefteå
2020-12-23 Gemensamt för anläggningarna var att de hade tillstånd enligt äldre lagstiftning och att det saknades påvisade olägenheter för miljö eller människors hälsa. Bedömningen av deras funktion försvårades av att utformningen av anläggningarna var okänd och i vissa fall avvek från lämnade tillstånd. Med hänvisning till att fastighetsägarna inte hade visat att anläggningarna uppfyllde miljöbalkens krav ansåg MÖD att kommunen haft fog att förbjuda utsläpp från dem.
M 3679-19
Mark- och miljödomstolen Vänersborg
Göteborg
2020-01-28 Tillstånd som är givna med stöd av miljöbalken ska inte i första hand återkallas vid mindre brister utan andra sätt att åstadkomma rättelse, som till exempel förelägganden enligt 26 kap. 9 § MB, bör först prövas.
M 3682-04
Miljööverdomstolen
Simrishamn
2004-11-15 Tillstånd till sluten tank beviljades i efterhand, men tillståndet tidsbegränsades eftersom det fanns lämpligare lösningar.
M 3682-18
Mark- och miljööverdomstolen
Norrtälje
2019-03-28 Ej snålspolande toalett ansågs inte långsiktigt hållbar på en plats med begränsad tillgång på grundvatten
M 3723-03
Mark- och miljööverdomstolen
Högsby
2004-05-05 Att tillkännage ett beslut på kommun¬ens anslagstavla räknas inte som delgivning enligt delgivningslagens bestämmelser och domstolen avslog därför tillsynsmyndighetens ansökan om utdömande av vite.
M 3753-14
Mark- och miljööverdomstolen
Södertörns miljö– och hälsoskyddsförbund
2014-09-24 Dimensionering av en anläggning för BDT-spillvatten från ett enklare fritidsboende kan anpassas till förhållandena på platsen. Ansökan avslogs pga. bristande redovisning av reningskapacitet.
M 3768-13
Mark- och miljööverdomstolen
Malmö
2013-07-25 Ett vitesföreläggande enligt miljöbalken kan delges genom s.k. spikning. Vitet ansågs i detta mål dock inte kunna dömas ut då det av utredningen inte framgick att föreläggandets adressat hade fått den kännedom om föreläggandet som, utöver formell delgivning, också är en förutsättning för att vitet ska kunna dömas ut.
M 3774-15
Mark- och miljööverdomstolen
Strängnäs
2016-06-16 Tillsynsmyndigheten kunde i detta fall styrka att överträdelse av förbud hade skett och vite dömdes ut.
M 379-05
Miljödomstolen Vänersborg
Tanum
2005-03-02 Ett tillståndsbeslut innebär inte att anläggningen måste utföras.
M 3912-14
Mark- och miljödomstolen Vänersborg
Trollhättan
2015-01-08 Minireningsverk utan efterpolering godtogs inte inom ett vattenskyddsområde då sökanden inte visat att anläggningen hade en tillfredställande smittskyddsreduktion.
M 4075-20
Mark- och miljööverdomstolen
Eskilstuna
2020-12-15 Miljöförvaltningen och verksamhetsutövaren hade olika uppfattningar om avloppsanläggningens konstruktion. MÖD bedömde att även med utgångspunkt i de uppgifter om avloppsanläggningens utförande som fastighetsägaren lämnat, att det var uppenbart att anläggningen inte uppfyller miljöbalkens krav på avledning och rening av avloppsvatten. Ett förbud mot utsläpp kunde därför inte anses vara mer ingripande än motiverat.
M 4161-21
Mark- och miljööverdomstolen
Sjöbo
2022-04-05 MÖD har fastställt ett utdömt vite avseende utsläpp av spillvatten. Nämnden har visat att fastigheten varit bebodd, vilket starkt talar för att det uppkommit spillvatten som måste ha tagits om hand. Då det inte funnits någon ny tillståndsgiven avloppsanläggning och adressaten inte lämnat någon konkret och rimlig alternativ förklaring anses nämnden därigenom ha visat att utsläpp skett till den enskilda avloppsanläggningen i strid med förbudet.
M 4187-12
Mark- och miljödomstolen Vänersborg
Karlstad
2012-11-30 Att anlägga en trekammarbrunn anses innebära att man påbörjat inrättande av en avloppsanordning.
M 4320-13
Mark- och miljödomstolen Nacka
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund
2013-12-20 Mark- och miljödomstolen i Nacka konstaterar i mål M 4320-13 att en fastighet inte ligger inom tätbebyggt område då avståndet till närmaste samling av hus är ca 600 meter.
M 4335-05
Miljööverdomstolen
Tanum
2006-02-14 Kostnaderna för de undersökningar som krävs måste stå i rimlig proportion till den miljönytta som kan förväntas av undersökningarna. Ansökan beviljades utan ytterligare undersökningar.
M 4374-19
Mark- och miljööverdomstolen
Luleå
2020-03-18 Om kommunalt avlopp är planerat att anläggas i ett område inom en snar framtid, kan det finnas skäl att medge undantag från de miljö- och hälsoskyddsmässiga krav som normalt gäller för enskilda avloppsanläggningar. När den planerade anslutningen till det allmänna avloppsnätet är avlägsen – i förevarande fall var det mer än 10 år kvar till dess kommunalt VA kan förväntas – finns det emellertid inte förutsättningar för att göra några sådana undantag.
M 4447-20
Mark- och miljööverdomstolen
Älmhult
2021-04-15 En verksamhetsutövare förbjöds att släppa ut spillvatten från WC samt BDT-vatten till en avloppsanläggning som hade tillstånd från 1986. MÖD ansåg att det som miljöförvaltningen anfört till stöd för sitt beslut inte visade att anläggningen hade sådana brister att ett förbud var proportionerligt. MÖD lade i sin bedömning vikt vid att kommunen inte bekräftat verksamhetsutövarens uppgifter genom egna utredningar och inte heller bemött dennes synpunkter. Domstolen konstaterade också att tillsynsmyndigheten inte påtalat några konkreta tecken på att anläggningen inte fungerade som den skulle.
M 4515-15
Mark- och miljööverdomstolen
Uddevalla
2016-04-25 CE-märkning hindrar inte att sådana krav uppställs på anläggningen som helhet som enligt den svenska miljölagstiftningen bedöms nödvändiga för att säkerställa skyddet av hälsa och miljö. Ansökan avslogs på grund av att den ansökta anläggningens reningskapacitet ej redovisats. Prestandadeklaration saknades i ansökningshandlingarna.
M 4544-20
Mark- och miljööverdomstolen
Hultsfred och Vimmerby
2020-10-16 Till beslutet måste vara bifogat en hänvisning till hur man överklagar och detta måste framgå av dokumentationen i ärendet.
M 4559-19, M 4561-19, M 4563-19, M 4564-19 och M 4566-19
Mark- och miljööverdomstolen
Luleå
2020-03-18 Hög risk för förorening av grundvattnet kan föranleda förbud mot användning av enskild avloppsanläggning om det är lång tid tills att allmän VA-anläggning är klar.
M 4569-13
Mark- och miljööverdomstolen
Haninge
2013-11-13 Ändrad lokalisering och ny teknik var att jämställa med ny anläggning. Byte från konventionell infiltrationsteknik till infiltration med moduler krävde nytt tillstånd.
M 464-03
Miljööverdomstolen
Kungälv
2003-12-22 Ett tillstånd enligt hälsoskyddslagen var ett slags byggnadstillstånd som inte hindrar omprövning
M 4663-20
Mark- och miljööverdomstolen
Tibro
2020-07-22 Ett felaktigt besked från en myndighet som har lett till att den enskilde inte har vidtagit en åtgärd, till exempel att göra en anmälan, är en sådan omständighet som kan innebära att en sanktionsavgift inte ska påföras.
M 4883-19
Mark- och miljödomstolen Vänersborg
Skövde
2020-01-27 Begreppet ”släppa ut orenat avloppsvatten” var inte tillräckligt preciserat och det framstod som tveksamt vilken räckvidd det meddelade förbudet egentligen hade.
M 4906-20
Mark- och miljööverdomstolen
Gnesta
2021-06-21 MÖD bedömde att en leverantörs provtagningsserier inte visar att anläggningen klarar att uppnå normal skyddsnivå för fosforreduktion, samt att 70 % reduktion behöver uppnås som medelvärde, men inte i varje stickprov. Ansökan avslogs.
M 5060-16
Mark- och miljööverdomstolen
Österåker
2017-12-22 Inrättande av minireningsverk på fastighet med hög skyddsnivå godtogs under förutsättning att krav på serviceavtal ställdes
M 5062-15
Mark- och miljödomstolen Växjö
Ängelholm
2016-03-01 Det saknades uppgifter om ett minireningsverks reduktion av smittämnen. Ansökan avslogs.
M 5065-12
Mark- och miljööverdomstolen
Ekerö
2013-01-24 I bedömningen av om en viss anläggning kan tillåtas måste beaktas att det eventuellt skulle kunna bli fler fastighetsägare som vill instal­lera samma typ av avloppsan­läggning. Avloppsanläggningen, som bestod av WC-spillvatten till sluten tank och markbädd för BDT-spillvatten, med utsläpp till känslig recipient godtogs trots detta då utsläppet av fosfor bedömdes bli litet.
M 5333-23
Mark- och miljööverdomstolen
Stockholm
2023-06-20 MÖD har senarelagt tidpunkten från vilken ett förbud ska gälla, då den av Mark- och miljödomstolen beslutade tidpunkten infaller kort efter MÖD:s avgörande.
M 5369-09
Miljööverdomstolen
Alvesta
2010-03-12 Att inrätta en infiltration med ändrad lokalisering krävde tillstånd. Att byta teknik från stenkista till infiltration krävde tillstånd.
M 5452-16
Mark- och miljööverdomstolen
Karlskrona
2017-01-12 Ingivna provresultat visade inte om anläggningens reningsförmåga motsvarade hög skyddsnivå och det gick inte heller att avgöra om provresultaten var tillämpliga för den ansökta anläggningen. Ansökan avslogs.
M 5463-00
Mark- och miljööverdomstolen
Örebro
2001-08-28 Det är som huvudregel inte möjligt att förelägga om anslutning till en samfällighet eftersom dessa bygger på frivillighet. I det aktuella målet var det dessutom oklart om anläggningen tålde ytterligare belastning. Att förelägga om en tvångsmässig anslutning till en gemensamhetsanläggning synes inte vara möjlig med stöd av miljöskyddslagen i detta fall.
M 5622-13
Mark- och miljööverdomstolen
Eskilstuna
2013-11-21 För att en anmälan ska kunna godtas måste det vara visat att anläggningen uppfyller relevanta miljö- och hälsoskyddskrav. Inrättandet av avloppsanordningen förbjöds.
M 5785-20
Mark- och miljööverdomstolen
Strängnäs
2020-06-29 Det är sannolikt att en infiltrationsbädd, som är åtminstone 37 år gammal, på grund av sin ålder och avsaknad av luftningsrör har en avsevärt försämrad funktion.
M 5802-16
Mark- och miljööverdomstolen
Uddevalla
2017-06-28 Utsläpp från minireningsverk till mycket känslig recipient godtogs inte. Ansökan avslogs.
M 5807-18
Mark- och miljööverdomstolen
Alvesta
2018-10-08 Ett bortgrävande av ett fåtal decimeter matjord har inte ansetts kunna likställas med att utan tillstånd inrätta en avloppsanordning.
M 5822-16
Mark- och miljööverdomstolen
Orust
2017-03-23 Naturliga våtmarker ingår inte en avloppsanläggning Det var hög skyddsnivå för avloppsutsläpp till ett våtmarksområde med det sällsynta fosforskyende halvgräset ag.
M 5910-16
Mark- och miljööverdomstolen
Uddevalla
2017-06-28 Högre än hög skyddsnivå krävdes eftersom utsläppen skulle ske till en mycket känslig övergödd recipient.
M 5911-16
Mark- och miljööverdomstolen
Uddevalla
2017-06-28 Högre än hög skyddsnivå krävdes eftersom utsläppen skulle ske till en mycket känslig övergödd recipient.
M 597-17
Mark- och miljödomstolen Vänersborg
Hällefors
2017-10-02 Ett krav på kväverening skulle i detta fall föranleda en begränsad miljömässig nytta, som sett i ljuset av de höga kostnader som ett sådant krav är förknippat med får anses orimligt betungande.
M 6208-20
Mark- och miljööverdomstolen
Helsingborg
2021-05-12 Delgivning med juridisk person får användas först när ett försök till vanlig delgivning eller förenklad delgivning har misslyckats i samma delgivningsärende eller ett sådant delgivningsförsök bedöms som utsiktslöst.
M 6259-03
Mark- och miljööverdomstolen
Höör
2004-06-09 MÖD ansåg (då det endast var mycket små mängder avloppsvatten) att det inte var rimligt att förelägga fastighetsägarna att på sin sommarfastighet anordna en slamavskiljare trots att befintlig anläggning enbart bestod av rensbrunn med efterföljande stenkista.
M 6402-20
Mark- och miljööverdomstolen
Värmdö
2021-05-20 MÖD konstaterade att tillståndsbeslutet från 2004 omfattades av bestämmelsen om rättskraft i 24 kap. 1 § miljöbalken och anförde att nämnden inte kunde ställa ytterligare krav avseende de frågor som var prövade inom ramen för tillståndet.
M 6520-09
Miljööverdomstolen
Värmdö
2010-07-01 BDT-avlopp är inte i sådant behov av uppföljning och kontroll att det är motiverat att tidsbegränsa tillståndet till 10 år.
M 6531-15
Mark- och miljööverdomstolen
Norrtälje
2015-11-26 En fastighet som har en sluten tank för WC-spillvatten och ett separat BDT-avlopp har två avloppsanläggningar. Tillståndsplikt gällde för både sluten tank och för BDT-avlopp.
M 6561-12
Svea Hovrätt
2013-01-10 Ersättning för onyttigbliven enskild anläggning kunde inte utgå eftersom fastighetsägarna enligt domstolens mening inte varit ovetande om att allmän VA-anläggning i området var nära förestående
M 6820-18
Mark- och miljödomstolen Nacka
Nyköping
2019-03-21 Förbud upphävdes då fastighetsägaren inte hade möjlighet att följa förbudet att släppa ut från avloppsanläggningen eftersom den delades med en annan fastighetsägare.
M 6898-15
Mark- och miljödomstolen Nacka
Uppsala
2015-12-15 Avslag på ansökan inom område där det gällde förbud mot ytterligare utsläpp av avloppsvatten
M 6957-00
Miljööverdomstolen
Vetlanda
2001-05-21 Drift av kommunalt reningsverk ansågs vara näringsverksamhet
M 6970-22
Mark- och miljööverdomstolen
Stockholm
2023-03-07 MÖD har bedömt att en avloppsanläggning med sluten tank har sådana brister som innebär risk för att avloppsvatten läcker ut i marken. MÖD har ansett att ett förbud mot utsläpp inte är mer ingripande än vad som behövs.
M 7139-03
Mark- och miljööverdomstolen
Höganäs
2005-03-10 En anslutning till det kommunala spillvattennätet utgör som regel den miljömässigt mest lämpliga lösningen för att komma till rätta med olägenheter från utsläpp av avloppsvatten.
M 7165-13
Mark- och miljööverdomstolen
Söderåsen
2013-12-02 MÖD ansåg att en enkammarbrunn utan efterföljande reningssteg inte uppfyller de krav på rening av WC-spillvatten som ställs på en anläggning idag.
M 744-16
Mark- och miljödomstolen Vänersborg
Sunne
2016-08-24 En avloppsanläggnings reningseffekt måste vara verifierad för att tillstånd ska kunna medges.
M 747 -08
Miljööverdomstolen
Kungsbacka
2008-12-22 En fastighetsägare ville bygga nytt permanentboende och ansluta allt avloppsvatten till slutna tankar i avvaktan på kommunalt VA. Ansökan avslogs.
M 7529-14
Mark- och miljööverdomstolen
Linköping
2015-02-02 MÖD fastställde nämndens beslut att förbjuda utsläpp av BDT-vatten från befintlig avloppsanordning (stenkista) och som skäl bland annat anförde att en stenkista inte kan anses uppfylla dagens krav på rening och omhändertagande av avloppsvatten.
M 7531-04
Miljööverdomstolen
Borgholm
2005-07-21 Det är fel utgångspunkt att redan i planeringsstadiet utgå från att en infiltration ska läcka lakvatten som ska avrinna längs marken. Ansökan avslogs.
M 7599-19
Mark- och miljööverdomstolen
Örnsköldsvik
2020-10-28 Även om tillsyn på ett avlopp inte resulterar i ett förbud eller föreläggande så har kommunen rätt att ta ut tillsynsavgift
M 7681-08
Miljööverdomstolen
Värmdö
2009-09-25 Innan tillsynsmyndigheten beslutar om föreläggande om borttagning för en anläggning som byggts utan tillstånd bör övervägas om tillstånd kan ges i efterhand. Miljööverdomstolen upphävde föreläggandet att montera bort anslutna vattentoaletter, förklarade avloppsanläggningen som tillåtlig samt återförvisade målet till nämnden för utfärdande av tillstånd med villkor
M 7763-10
Mark- och miljööverdomstolen
Värmdö
2021-05-20 Mark- och miljööverdomstolen fann att länsstyrelsens beslut att förbjuda utövare av vattenverksamhet avseende vattenkraftproduktion var alltför ingripande. MÖD ansåg dock att länsstyrelsen, för att kunna fullgöra sin skyldighet att utöva tillsyn, bör kunna förelägga en verksamhetsutövare att ansöka om tillstånd till bedrivande av vattenverksamheten för fastställande av villkor för densamma. Målet återförvisades därför till länsstyrelsen för fortsatt handläggning.
M 7917-01
Miljööverdomstolen
Boxholm
2003-06-17 Lokalisering på genomsläpplig mark i nära anslutning till en sjö var skäl för avslag på ansökan om att anlägga infiltrationsanläggning
M 7937-19
Mark- och miljööverdomstolen
Nybro
2020-10-21 Det är enbart kommunen - inte kommunens nämnder - som är en juridisk person och beslutet ska därför riktas till kommunen.
M 8011-03
Mark- och miljööverdomstolen
Lerum
2004-11-12 Föreläggandet behöver vara väl preciserat för att verksamhetsutövaren ska veta vad denne behöver göra för att uppfylla det.
M 8103-17
Mark- och miljööverdomstolen
Malmö
2018-04-17 Surrogatdelgivning, det vill säga att handlingen lämnas till annan person än delgivningsmottagaren (se 34-37 §§ delgivningslagen), godtogs då det visats att adressaten hade fått kännedom om vitesföreläggandet
M 8408-14
Mark- och miljööverdomstolen
Sölvesborg
2014-10-06 Det var i detta fall inte förenligt med kraven som ställs i 9 kap 7 § miljöbalken att avleda orenat toalettavloppsvatten till gårdens gödselbrunn, trots att det endast var frågan om avledande från en personaltoalett som användes sparsamt.
M 8541-13
Mark- och miljööverdomstolen
Kumla
2014-04-24 Ett tillstånd ska inte i brist på utredning utformas med alternativ som den sökande själv får välja mellan. Tillstånd gavs till såväl infiltration som markbädd i samma beslut. Utredning av de faktiska förhållandena på platsen saknades. Ansökan avslogs.
M 857-01
Miljööverdomstolen
Göteborg
2002-03-27 Redan risken för olägenheter ska beaktas vid bedömningen av tillåtligheten.
M 8632-01
Mark- och miljööverdomstolen
Mjölby
2003-04-22 Det var skäligt att jämka ett vite på grund av små ekonomiska förhållanden, men inte att efterskänka det helt.
M 8721-16
Mark- och miljööverdomstolen
Uddevalla
2017-12-21 Trots att anläggningen uppfyller kraven för hög skyddsnivå har Mark- och miljööverdomstolen ansett att recipientens (Ljungs kile) känslighet och höga skyddsvärde medför att högre krav än vad som gäller för hög skyddsnivå behöver ställas. Mark- och miljööverdomstolen har beaktat följderna av en generell utbredning av liknande avloppsanläggningar, att det finns andra lösningar än den ansökta och att kostnaden för den av kommunen föreslagna lösningen med sluten tank inte är oskälig.
M 879-16
Mark- och miljööverdomstolen
Gotland
2016-06-08 I ett mål där anmälan inkommit till den kommunala nämnden om att ett enskilt avlopp anlagts utan tillstånd trots att sådant krävts, har Mark- och miljööverdomstolen funnit att nämnden varit skyldig att vidta åtgärder för att åstadkomma rättelse. Det har inte ansetts tillräckligt att hänvisa till ett inom kommunen pågående arbete avseende översyn av enskilda avlopp, särskilt då det varit oklart när denna översyn skulle nå det i målet aktuella avloppet.
M 9088-14
Mark- och miljööverdomstolen
Vaggeryd
2015-05-21 Byte av spridningsrör och installation av fördelningsbrunn kan inte anses vara underhållsåtgärder som ryms inom tidigare tillstånd. I målet kunde inte fastställas var de gamla infiltrationsrören varit placerade vilket var en brist som MÖD ansåg skulle ligga fastighetsägaren till last. Därför blev bedömningen att det inte räckte med en anmälan utan ombyggnationen borde ha tillståndsprövats.
M 9327-06
Miljööverdomstolen
Tanum
2008-06-11 Infiltration av fekalievatten från en dubbelspolande urinseparerande toalett med fekalievatten godtogs inte 35 meter från en vattentäkt. Utredning av grundvattnets strömningsriktning och bergets lokala sprickighet saknades. Ansökan avslogs.
M 9381-18
Mark- och miljööverdomstolen
Gnesta
2019-06-18 Av MÖD:s dom framgår att bedömningen av vilken skyddsnivå som ska gälla för en avloppsanläggning ska grundas på förhållandena i det enskilda fallet. Avståndet från anläggningen till närmaste sjö eller vattendrag är en av flera omständig¬heter som ska beaktas. Även förhållandena på den fastighet där en avloppsan¬läggning är belägen bör ingå i denna bedömning.
M 9616-14
Mark- och miljööverdomstolen
2015-10-30 Det underlag som ska utgöra utgångspunkt för bedöm­ningen av kvalitetsfaktorernas status ska vara represen­tativt för vattenförekomsten som helhet.
M 9677-99
Miljööverdomstolen
Kungsbacka
2000-10-20 Även en liten risk för påverkan på dricksvattenbrunn var tillräcklig för att avslå ansökan om infiltration.
M 974-19
Mark- och miljödomstolen Vänersborg
Vara
2019-07-17 Förelägganden eller förbud som förenats vite med måste vara korrekta, otvetydiga och uttömmande för att kunna ligga till grund för utdömande av vite.
M 9796-10
Miljööverdomstolen
Eskilstuna
2011-07-07 Miljööverdomstolen ansåg att minireningsverk inte var en lämplig lösning i det aktuella fallet men att tillstånd till avloppsanläggning borde kunna ges om utsläppen begränsades till BDT-spillvatten. Ärendet återförvisades.
M 981-13
Mark- och miljödomstolen Östersund
Hudiksvall
2013-12-23 Närliggande fastigheter som har dricksvattentäkt som kan påverkas av en avloppsanläggning ska höras innan beslut fattas, liksom den markägare där avloppet ska placeras.
M 9872-17
Mark- och miljööverdomstolen
Hässleholm
2018-08-23 Tillsynsmyndigheten kunde i detta fall styrka att överträdelse av förbudet hade skett och vitet dömdes ut.
M 9983-04
Miljööverdomstolen
Värmdö
2006-11-09 Alla reningstekniker är inte lämpade för fritidsfastigheter eftersom det kan krävas tekniskt kunnande, god tillsyn och jämn belastning för att garantera en tillfredsställande reduktion av närsalter. Det ansökta minireningsverket ansågs inte tillräckligt robust för att placeras i skärgården. Ansökan avslogs.
Mål nr 2196-93 (RÅ 94 ref 59)
Regeringsrätten
Nacka
1994-06-15 Vid prövningen av en ansökan om tillstånd till installation av vattentoalett bör beaktas av vad som kan bli följden på sikt av en generell tillståndsgivning av ifrågavarande slag för fastigheter inom området.
P 10164-14
Mark- och miljööverdomstolen
Gotland
2015-04-30 Förhandsbeskedet var villkorat med att det skulle finnas anslutningspunkter för vatten och avlopp alternativt servitutsavtal för nyttjande av mark för en infiltrationsanläggning. Mark- och miljööverdomstolen ansåg att det var en förutsättning för att kunna bevilja förhandsbesked att sådana förutsättningar var klara vid beslutstillfället. Förhandsbesked beviljades inte.
P 10585-13
Mark- och miljööverdomstolen
Leksand
2014-09-15 Mark som av och till översvämmas ansågs inte lämplig för byggnation.
P 1666-13
Mark- och miljööverdomstolen
Höganäs
2013-12-13 Markområden ska användas för det eller de ändamål som området är mest lämpat för. Både lämpligheten och möjligheten att bygga på en viss plats prövas. Förhandsbesked för bostadshus med bland annat svårigheter att lösa avloppsfrågan avslogs av Mark- och miljööverdomstolen.
P 4440-20
Mark- och miljööverdomstolen
Härryda
2021-10-08 Det finns inget hinder mot att i ett sammanhang döma ut vite för flera på varandra följande perioder när det är fråga om ett löpande vite som bestämts till ett visst belopp för varje tidsperiod av viss längd under vilken föreläggandet inte har följts.
P 8864-14
Mark- och miljööverdomstolen
Leksand
2014-09-15 Det måste finnas en utredning om markförhållanden på platsen, risken för översvämning och utredning om hur vatten- och avloppsfrågan avses lösas för att frågan om förhandsbesked ska kunna prövas.
Va 675/12
Statens VA-nämnd
2013-10-17 Ersättning lämnades för en fem år gammal trekammarbrunn med infiltration eftersom fastighetsägarna inte fått information om att kommunal VA-ledning var planerad. Kommunen hade initierat VA-utbyggnaden i ett sent skede då man hade utvecklingsplaner för området.
Publicerad: 2019-10-02
Granskad: 2019-02-08
Sidansvarig: Webbredaktion