M 3292-17 Mark- och miljööverdomstolen

Målnummer: M 3292-17
Beslutande myndighet: Mark- och miljööverdomstolen
Avgörandedatum: 2018-06-26
Kommun: Göteborg

Slutsats

För att dispens från förbud i föreskrifter för vattenskyddsområde ska kunna medges måste sökanden visa både att dispensen är förenligt med syftet med skyddsföreskrifterna och att det finns särskilda skäl att meddela undantag.

Sammanfattning

Fråga om dispens från förbud i vattenskyddsföreskrift mot lagring av farligt avfall. Mark- och miljööverdomstolen har, till skillnad mot länsstyrelsen och mark- och miljödomstolen, ansett att det som sökanden åberopat inte utgör särskilda skäl och att det därmed saknas förutsättningar att ge dispens från förbudet mot lagring av farligt avfall. Mark- och miljööverdomstolen har därför upphävt länsstyrelsens beslut och avslagit dispensansökan.