Vägledning för tillsyn av små avlopp

Denna vägledning är Havs- och vattenmyndighetens tolkning av de bestämmelser som rör små avloppsanläggningar. Den bygger på den rättspraxis som vuxit fram genom domar från Mark- och miljööverdomstolen. Vägledningen är till skillnad från lagar, förordningar och föreskrifter inte juridiskt bindande, utan just vägledande.