Vem gör vad i frågor som gäller små avlopp?

Hitta på sidan

Flera myndigheter är inblandade i frågor som rör avlopp. Vi ansvarar för tillsynsvägledning när det gäller små avlopp som är dimensionerade för upp till 200 personer.

Havs- och vattenmyndighetens ansvar gällande små avloppsanläggningar

Havs- och vattenmyndigheten har ansvar för tillsynsvägledning inom området små avloppsanläggningar. Med små avloppsanläggningar avses anläggningar för hushållsspillvatten för högst 200 personekvivalenter. Hushållsspillvatten definieras som ”Spillvatten från bostäder och serviceinrättningar, vilket till övervägande del utgörs av klosettvatten samt bad-, disk- och tvättvatten.”.

Enligt miljöbalken innebär tillsynsvägledning utvärdering, uppföljning och samordning av tillsyn samt stöd och råd till tillsynsmyndigheterna. Tillsynen utförs av den kommunala nämnden med ansvar för miljöfrågor och Havs- och vattenmyndigheten vägleder kring tillsyn och prövning.

I regeringsformen slås fast att ingen myndighet får bestämma hur en förvaltningsmyndighet i ett särskilt fall ska besluta i ett ärende som rör myndighetsutövning mot en enskild eller hur lagen ska tillämpas. Det innebär att den kommunala nämnden är självständig i sin myndighetsutövning. Havs- och vattenmyndigheten har alltså inte möjlighet att bestämma hur kommunerna ska prioritera eller bedriva sin tillsyn och prövning och kan till exempel inte utfärda några förelägganden, sanktionsavgifter eller liknande om en kommun inte skulle fullgöra sitt tillsynsansvar. Vägledningen är därför allmänt hållen utan att gå in i enskilda ärenden.

Kommunens ansvar gällande små avloppsanläggningar

Kommunen är tillsynsmyndighet för små avloppsanläggningar och handlägger också anmälningar och ansökningar om tillstånd.

Den kommunala tillsynsmyndigheten är skyldig att ta fram en behovsutredning som beskriver vilken tillsyn som behövs i kommunen och en tillsynsplan som visar hur denna tillsyn kommer att utföras. Tillsynen ska bedrivas i nödvändig utsträckning och ska kontrollera så att miljöbalken samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken efterlevs. Tillsynsmyndigheten ska också vidta de åtgärder som behövs för att rätta till brister och olägenheter. Vilka åtgärder som behövs i sådana ärenden avgörs genom en rimlighetsavvägning i varje enskilt fall. Detta framgår av miljöbalken.

Den som anser att en fastighet har en dålig avloppsanläggning som orsakar ett problem för miljö och/eller hälsa kan anmäla detta till tillsynsmyndigheten. Tillsynsmyndigheten har en skyldighet att hantera ett sådant klagomål och att fatta beslut i ärendet. Underlaget för ett sådant beslut ska som huvudregel kommuniceras med berörda innan det fattas och den som är berörd av beslutet har rätt att ta del av det. Ett tillsynsbeslut kan under vissa omständigheter överklagas till länsstyrelsen. Bestämmelser om detta finns bland annat i förvaltningslagen där det också finns generella bestämmelser om handläggning hos en myndighet.

Länsstyrelsens ansvar gällande små avloppsanläggningar

Länsstyrelsen ska ge tillsynsvägledning i länet. I länsstyrelsernas tillsynsvägledning ingår att ge kommunerna stöd för att utveckla tillsynen. De är även ansvariga för att utvärdera och följa upp kommunernas tillsyn, om en kommun inte sköter sitt tillsynsuppdrag så kan länsstyrelsen förelägga kommunen att avhjälpa bristen. Det kan till exempel vara att ta fram en behovsutredning och en tillsynsplan.

Länsstyrelserna är också första instans vid överklagande av till exempel ett tillståndsbeslut, ett förbud mot släppa ut avloppsvatten till en bristfällig avloppsanläggning eller ett beslut i ett klagomålsärende. Länsstyrelsens beslut är möjligt att överklaga till mark- och miljödomstolen, vars beslut i sin tur kan överklagas till mark- och miljööverdomstolen om prövningstillstånd beviljas.

Naturvårdsverkets ansvar gällande små avloppsanläggningar

Naturvårdsverket tillsynsvägleder om större avloppsreningsanläggningar( över 200 personekvivalenter), men även om små avloppsanläggningar som är dimensionerade för upp till och med 200 personekvivalenter som belastas av avloppsvatten från verksamheter där avloppsvattnet inte utgör hushållsspillvatten.

Naturvårdsverket vägleder också om torra toalettlösningar samt avfall och kretsloppsfrågor kopplat till små avloppsanläggningar.

Boverket

Boverket vägleder i frågor om CE-märkning av avloppsprodukter.

Konsumentverket

Konsumentverket tar emot anmälningar om vilseledande marknadsföring eller oskäliga avtalsvillkor. För personlig upplysning om vilka rättigheter du har som konsument kan du kontakta Hallå Konsument eller din kommunala konsumentvägledning.

Havs- och vattenmyndighetens, länsstyrelsens och kommunens ansvar gällande allmänna vattentjänster

Se Vem gör vad på sidan om allmänna vattentjänster.

Publicerad: 2017-01-30
Uppdaterad: 2023-07-04
Sidansvarig: Webbredaktion