Hitta på sidan

Information till fastighetsägare om små avlopp

Otillräcklig rening av avloppsvatten från små avloppsanläggningar bidrar till övergödningen av våra vatten och innebär en risk för smitta om dricksvatten eller badvatten förorenas.

Många avlopp saknar helt rening

Av de 691 000 fastigheter som har små avloppsanläggningar med vattentoalett ansluten har så många som 180 000 bara en slamavskiljare utan någon egentlig rening. Att släppa ut orenat toalettavloppsvatten i ett vattenområde är olagligt.

Uppgiften om antalet anläggningar är hämtad från Uppdatering av kunskapsläget och Statistik för små avloppsanläggningar.

Smittspridning och övergödning

Avloppsanläggningar som inte fungerar bidrar till övergödningen av våra sjöar, vattendrag och kustvatten. De är också en källa till spridning av bakterier och miljöfarliga ämnen.

Läs mer på våra sidor om övergödning

Se till att ditt avlopp håller måttet

Avloppsanläggningar behöver skötsel och tillsyn för att fungera och som fastighetsägare är det du som har ansvar för att ditt avlopp är godkänt. Om du ser till din anläggning när det behövs och gör åtgärder tidigt så förlänger du dess livslängd och sparar samtidigt pengar.

Kontakta din kommun innan du gör några åtgärder på din anläggning, många åtgärder behöver du anmäla eller söka tillstånd för.

Dags att göra en ny avloppsanläggning?

Om du behöver göra en ny avloppsanläggning behöver du söka tillstånd eller anmäla det hos kommunen. Innan du påbörjar planeringen inför att anlägga ett nytt avlopp är det bra att kontakta din kommun som kan hjälpa dig med vilka uppgifter som ska ges in till kommunen och svara på vilka krav som gäller för din fastighet.

Avloppsguiden finns också mycket information om vad du behöver tänka på när du planerar en ny anläggning.

Vilka regler gäller?

Övergripande regler för små avloppsanläggningar finns främst i kap. 2 och 9 i miljöbalken och i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Detaljerade rekommendationer finns i Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanläggningar för hushållsspillvatten.

Kommunerna ger tillstånd och ansvarar för tillsyn

Det är kommunerna som ger tillstånd till nya avloppsanläggningar och tillsynar befintliga anläggningar. Om du har frågor om din avloppsanläggning ska du vända dig till din kommun. Om du är missnöjd med ett beslut som kommunen har tagit kan du överklaga det till länsstyrelsen.

Vår uppgift är att vägleda länsstyrelser och kommuner genom att bland annat ge stöd och råd. Vi uttalar oss bara generellt och inte i enskilda ärenden.

Konsumentverket

Konsumentverket tar emot anmälningar om vilseledande marknadsföring eller oskäliga avtalsvillkor. För personlig upplysning om vilka rättigheter du har som konsument kan du kontakta Hallå Konsument eller din kommunala konsumentvägledning.

Information om små avloppsanläggningar

Här har vi samlat bra information för dig som har en fastighet med egen avloppsanläggning.

Publicerad: 2013-11-28
Uppdaterad: 2018-02-14
Sidansvarig: Webbredaktion