Sjöfart

Den internationella sjöfarten ökar snabbt vilket medför att utsläppen av växthusgaser ökar. Viktiga områden att komma till rätta med är hälso- och miljöpåverkande utsläpp av luftföroreningar, men även risken för oljeutsläpp i vatten vid olyckor, utsläpp av olja och andra kemikalier vid drift samt spridning av främmande arter via barlastvatten.

Sjöfarten är internationell

Sjöfarten är internationell och utsläppen drabbar inte alltid landet fartyget kommer från utan kan färdas långt med vind och vågor.

Den internationella sjöfarten är en av de största källorna till nedfall av kväveoxider och svavel över Sverige, utsläpp som påverkar människors hälsa samt bidrar till försurning och övergödning av både land och vatten. Koldioxidutsläpp från fartyg är också en källa till havets försurning. För att komma till rätta med utsläppen från sjöfarten är internationella regelverk och styrmedel viktiga.

Mer om sjöfartens miljöbelastning finns att läsa i rapporten Sjöfarten kring Sverige och dess påverkan på havsmiljön från Havsmiljöinstitutet. Där beskriver svenska forskare hur Västerhavet och Östersjön påverkas.

Aktionsplan för Östersjön

Östersjön är ett av världens mest trafikerade hav som dras med stora miljöproblem, bland annat övergödning. Övergödningen förvärras av utsläpp av toalettavfall från fartyg och mindre båtar.

Det internationella samarbetet kring Östersjön, Helcom, har en aktionsplan för Östersjön; the Baltic Sea Action Plan (BSAP). Helcom strävar bland annat efter att få till strängare regler för utsläpp av fartygens toalettavfall i Östersjön.

Inom aktionsplanen arbetar medlemsstaterna även för större beredskap vid fartygsolyckor som innebär att ofrivilliga utsläpp av till exempel olja och kemikalier samt illegala utsläpp ska motverkas genom spaning och lagföring. Vi har det övergripande svenska ansvaret inom Helcom.

Sjöfarten har stora förutsättningar

Sjöfarten utför en stor andel av Sveriges inrikes godstransporter, drygt en tredjedel om man räknar antalet ton som transporteras (antal tonkilometer). För utrikes godstransporter dominerar sjöfarten, omkring 90 procent av det gods som exporteras utomlands sker till någon del med fartyg.

Sjöfarten har förutsättningar att bli en viktig del i ett långsiktigt hållbart transportsystem. Det finns dock stor förbättringspotential vad avser  utsläpp av luftföroreningar (kväveoxider, svavel, partiklar och koldioxid).

Andra viktiga områden där miljöpåverkan behöver minska är olje- och kemikalieutsläpp (både från fartyg i drift och vid olyckor), spridning av främmande arter, avfallshantering och minskade gifter från båtbottenfärger. Det finns även stora utvecklingsmöjligheter för förbättring av undervattensbuller under färd.

Hamnverksamhet och sjöfart ger även upphov till lokala störningar, exempelvis vid muddring och svall från fartyg i farleder samt buller och luftföroreningar från hamnverksamhet till närboende.

Publicerad: 2014-02-12
Uppdaterad: 2018-03-05
Sidansvarig: Webbredaktion