Sjöfart

Hitta på sidan

Den internationella sjöfarten står för större delen av alla godstransporter, samtidigt bidrar den till miljöfarliga utsläpp i både luft och vatten.

Mängden gods som transporteras av den internationella sjöfarten växer, och förväntas fortsätta att öka. Ungefär 90 % av allt gods i den internationella handeln transporteras med fartyg, uppger FN:s underorgan UNCTAD. Detta medför att även miljöpåverkan från sjöfarten ökar, förutsatt att det blir fler fartyg till havs eller att antalet resor ökar.

Utsläpp i luft eller vatten

Miljöproblematik från sjöfart brukar delas upp i två kategorier, utsläpp i luft och utsläpp i vatten.

Utsläpp till luft

Exempel på luftemissioner är:

  • koldioxid,
  • svaveldioxid,
  • kväveoxider
  • och partiklar som påverkar hälsa och miljö negativt.

Utsläpp till vatten

Exempel på utsläpp till vatten är:

  • farliga ämnen från olje- och kemikalieutsläpp,
  • båtbottenfärger,
  • tvättvatten från rökgasrening (skrubbrar),
  • och avloppsvatten från bad, disk och tvätt (gråvatten) och toaletter (svartvatten).

Förutom detta så finns det en problematik med möjlig spridning av främmande arter från fartygsskrov och undervattensbuller som negativt påverkar djurlivet.

Sjöfarten är internationell

Sjöfarten är internationell och utsläppen som genereras från fartyg drabbar inte alltid landet fartyget kommer ifrån, utan kan färdas långt med vind, vågor och strömmar. Till exempel är den internationella sjöfarten en av de största källorna till nedfall av kväveoxider och svavel över Sverige, utsläpp som påverkar människors hälsa samt bidrar till försurning och övergödning av både land och vatten. Koldioxid- och svavelutsläpp från fartyg är också en källa till havsförsurning. Olika utsläpp till vattenmiljön har också möjlighet att färdas långväga med strömmar och vågor och slutligen påverka andra havs- eller kustområden än där utsläppet inträffade.

För att komma till rätta med utsläppen från sjöfarten är internationella regelverk och styrmedel viktiga. Arbete med framtagande av nya eller uppdaterade regelverk för internationell sjöfart genomförs inom FN:s sjöfartsorgan: International Maritime Organization (IMO). Beslut som tas i denna organisation implementeras sedan av medlemsstaterna nationellt. HaV arbetar tillsammans med Transportstyrelsen för att minska miljöpåverkan från sjöfarten inom IMO och genom andra forum.

Mer om sjöfartens miljöbelastning finns att läsa i rapporten Sjöfarten kring Sverige och dess påverkan på havsmiljön från Havsmiljöinstitutet. Där beskriver svenska forskare hur Västerhavet och Östersjön påverkas. Även andra senare studier beskriver i detalj miljöproblematiken från sjöfart, se till exempel A review of the environmental impacts of shipping on aquatic and nearshore ecosystems. Science of the total environment 695.

Handlingsplan för Östersjön

Östersjön är ett av världens mest trafikerade hav och dras med stora miljöproblem, bland annat övergödning och påverkan från farliga ämnen. Sjöfarten och relaterade aktiviteter bidrar till övergödning vid utsläpp av svart- och gråvatten, kväveoxider, lastrester innehållande övergödande ämnen och förluster vid lastning och lossning av konstgödsel.

Det internationella samarbetet kring Östersjön, Helcom, har en handlingsplan för Östersjön kallad the Baltic Sea Action Plan (BSAP). Helcom strävar bland annat efter att få till strängare regler för att minska tillskottet av övergödande ämnen från sjöfarten till Östersjön. Inom handlingsplanen arbetar medlemsstaterna även för större beredskap vid fartygsolyckor som leder till utsläpp av olja och kemikalier, samt att motverka illegala utsläpp genom övervakning och lagföring. Helcom har också varit drivande i det framgångsrika arbetet med att få till strängare reglering av svavelinnehåll i marint bränsle och krav på rening av kväveoxider i Nordsjö- och Östersjöområdet, jämfört med övriga världen.

Viktigt transportsystem

Sjöfarten utför en stor andel av Sveriges inrikes godstransporter, drygt en tredjedel om man räknar antalet ton som transporteras (tonkilometer). För utrikes godstransporter dominerar sjöfarten, omkring 90 procent av det gods som exporteras utomlands sker till någon del med fartyg. Sjöfarten har förutsättningar att bli en viktig del i ett långsiktigt hållbart transportsystem.

Miljöpåverkan måste minska

Det finns dock fortfarande stor förbättringspotential vad avser utsläpp av luftföroreningar, till exempel kväveoxider och utsläpp av växthusgaser.

Andra viktiga områden där miljöpåverkan behöver minska är olje- och kemikalieutsläpp (både från fartyg i drift och vid olyckor), spridning av främmande arter, avfallshantering och minskade gifter från båtbottenfärger. Det finns även utvecklingsmöjligheter för att minska kontinuerligt undervattensbuller från fartyg.

Hamnverksamhet och sjöfart ger även upphov till lokala störningar, exempelvis vid muddring och svall från fartyg i farleder, samt buller och luftföroreningar från hamnverksamhet till närboende.

Publicerad: 2014-02-12
Uppdaterad: 2018-03-05
Sidansvarig: Webbredaktion