Oljeutsläpp

Hitta på sidan

Information om oljeutsläpp som allvarligt kan skada djur- och växtliv längs våra kuster och arbetet för att minska utsläppen.

Sanering av oljesutsläpp.

Strandstädning efter oljeläckage.

Stöd, verktyg och ansvar

Ett oljeutsläpp har omfattande miljökonsekvenser och berör flera aktörer. Vem som är ansvarig beror på var olyckan har skett. Digitala miljöatlasen är ett verktyg till din hjälp vid ett oljeutsläpp.

Stöd, verktyg och ansvar vid ett oljeutsläpp

Möjliga konsekvenser

Oljespill kan ha två olika typer av effekter i vattenmiljön, akut toxiska och icke-dödliga effekter. Avgörande för hur stor effekten blir är vilken typ av olja det rör sig om, mängden olja, var utsläppet sker, vilken tid på året det är samt hur väderförhållandena är. Det påverkas också av vilka djur och växter som finns på platsen där oljan hamnar och vilka möjligheter nya organismer har att återvända till den drabbade platsen.

Effekter från enstaka, stora oljeutsläpp har ofta dödliga effekter i både stora och små organismer. Organismens funktioner fungerar sämre genom narkotiska effekter, cellmembranen faller isär och organismen dör. Djur med päls och fjädrar är speciellt utsatta, särskilt sjöfåglar. Om en mindre mängd olja fastnar på fjädrarna kan fjäderdräktens värmeförmåga upphöra och fåglarna fryser ihjäl. Större mängder olja kan göra att fåglarna även förlorar förmågan att flyga och flyta. Syrekoncentrationen i vattenmassan minskar när oljetäcket hindrar syret i luften att tränga ner i vattnet och även när oljan bryts ner. Minskad solinstrålning ner i vattenmassan påverkar växter negativt, till exempel ålgräs och blåstång.

Mindre, men kontinuerliga oljespill orsakar också miljöproblem och orsakas främst av den mest toxiska delen i olja, Polycykliska Aromatiska Kolväten (PAHer). De kan orsaka effekter som nedsatt reproduktion, tillväxt, genetisk påverkan, cancer och försämrad motståndskraft mot annan miljöpåverkan. Över lång tid kan dessa medföra lika stora eller större effekter på vattenmiljön än ett stort oljespill.

Oljetransporterna ökar

Fartygstrafiken och oljetransporterna över Östersjön och Västerhavet förväntas ha en fortsatt ökning under den kommande perioden. Det innebär även en ökad risk för oljeutsläpp i våra svenska vatten.

Större oljeutsläpp är ovanligare idag än för några decennier sedan. Detta tack vare skärpta regler, ökad miljöövervakning och förbättrade möjligheter att ta hand om spillolja i hamnar.

Kunskapsstöd vid större olje- och kemikalieutsläpp

HaV:s oljejoursverksamhet är under omprövning. Från och med 1 januari 2015 finns inget fast avtal med en specifik genomförare. Men vi arbetar kontinuerligt tillsammans med Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) och Kustbevakningen för att optimera miljöskyddsåtgärderna vid olje- och kemikalieutsläpp. En ny struktur för kunskapsstödet utarbetas under ledning av MSB.

Vid olycka eller andra akuta situationer, där kompetensstöd krävs för att hantera miljökonsekvenser, är HaV och MSB behjälpliga med hänvisning till lämpliga utförare.

Oljeutsläppet vid Tjörn och Orust 2011

Den 15 september 2011 upptäcktes olja som drev in mot nordvästra Tjörn. Det visade sig vara det största utsläppet som drabbat västkusten. Mellan den 15 september och 3 oktober 2011 omhändertog Kustbevakningen och Tjörns räddningstjänst närmare 750 ton olja.

HaV har tillsammans med MSB utvärderat arbetet med oljeutsläppet.

Publicerad: 2014-02-12
Uppdaterad: 2023-03-09
Sidansvarig: Webbredaktion