Fysisk påverkan

Hitta på sidan

När vi bygger infrastruktur som vatten- och vindkraftverk, bygger längs våra stränder och muddrar påverkar vi på olika sätt miljön. Genom att ta hänsyn till höga naturvärden och använda bästa tillgängliga teknik kan negativ påverkan på miljön minskas.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar för att mer hänsyn tas till vattenmiljön i samhällsplaneringen. Det gör vi bland annat genom

Restaurering

För att nå miljömålen Levande sjöar och vattendrag och Hav i balans samt levande kust och skärgård arbetar vi med att återställa skadade miljöer.

Genom att samordna, vägleda och ge bidrag arbetar vi med restaurering av sjöar, vattendrag, kust och hav. För att lyckas krävs det ett nära samarbete med länsstyrelser, kommuner och intresseorganisationer.

Sjöar och vattendrag

Allt eftersom människan formar landskapet, påverkas också våra vattenmiljöer. Under lång tid har sjöar och vattendrag utsatts för hård press. Därmed finns ett stort behov av att återställa skadade vattenmiljöer genom restaurering. Fysisk påverkan bedöms idag vara den främsta orsaken till att vi inte når våra miljökvalitetsnormer för vatten.

Fysisk påverkan i sjöar och vattendrag

Kartläggning

När vi bygger infrastruktur som hamnar och pirar längs våra stränder, eller muddrar och deponerar muddermassor, påverkar vi på olika sätt den fysiska livsmiljön i kusten.

Kartläggning av fysisk påverkan av vattenmiljön

Publicerad: 2014-02-12
Uppdaterad: 2021-03-29
Sidansvarig: Webbredaktion