Hav i balans samt levande kust och skärgård

Hitta på sidan

"Västerhavet och Östersjön ska ha en långsiktigt hållbar produktionsförmåga och den biologiska mångfalden ska bevaras och hänsyn tas till kulturarvet. Kust och skärgård ska ha en hög grad av biologisk mångfald, upplevelsevärden samt natur- och kulturvärden. Näringar, rekreation och annat nyttjande av hav, kust och skärgård ska bedrivas så att en hållbar utveckling främjas. Särskilt värdefulla områden ska skyddas mot ingrepp och andra störningar."

Så definieras det av riksdagen beslutade miljökvalitetsmålet Hav i balans samt levande kust och skärgård. Därtill har regeringen beslutat om följande elva preciseringar:

11 preciseringar

 • God miljöstatus: Kust- och havsvatten har god miljöstatus med avseende på fysikaliska, kemiska och biologiska förhållanden i enlighet med havsmiljöförordningen (2010:1341).
 • God ekologisk och kemisk status: Kustvatten har minst god ekologisk status eller potential och god kemisk status i enlighet med förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön.
 • Ekosystemtjänster: Kusternas och havens viktiga ekosystemtjänster är vidmakthållna.
 • Grunda kustnära miljöer: Grunda kustnära miljöer präglas av en rik biologisk mångfald och av en naturlig rekrytering av fisk samt erbjuder livsmiljöer och spridningsvägar för växt- och djurarter som en del i en grön infrastruktur.
 • Gynnsam bevarandestatus och genetisk variation: Naturtyper och naturligt förekommande arter knutna till kust och hav har gynnsam bevarandestatus och tillräcklig genetisk variation inom och mellan populationer samt att naturligt förekommande fiskarter och andra havslevande arter fortlever i livskraftiga bestånd.
 • Hotade arter och återställda livsmiljöer: Hotade arter har återhämtat sig och livsmiljöer har återställts i värdefulla kust- och havsvatten.
 • Främmade arter och genotyper: Främmande arter och genotyper hotar inte den biologiska mångfalden och kulturarvet.
 • Genetiskt modifierade organismer: Genetiskt modifierade organismer som kan hota den biologiska mångfalden är inte introducerade.
 • Bevarade natur- och kulturmiljövärden: Havs-, kust- och skärgårdslandskapens natur- och kulturvärden är bevarade och förutsättningar finns för fortsatt bevarande och utveckling av värdena. 
 • Kulturlämningar under vatten: Tillståndet är oförändrat för kulturhistoriska lämningar under vattnet.
 • Friluftsliv och buller: Havs-, kust- och skärgårdslandskapens värden för fritidsfiske, badliv, båtliv och annat friluftsliv är värnade och bibehållna och påverkan från buller är minimerad.

Därför behöver vi målet

Sveriges hav, kust och skärgård har mycket höga natur-, kultur-, och upplevelsevärden men utsätts för många olika typer av störningar såsom övergödning, miljögifter, överfiske, bebyggelse, fartygstrafik och introduktion av främmande arter. Dessa kan var för sig eller tillsammans skada miljön.

Miljökvalitetsmålet behövs för att skydda natur-, kultur-, och upplevelsevärdena i havet och i kust- och skärgårdslandskapet. Det kan handla om att bevara den biologiska mångfalden och havens produktionsförmåga eller om att långsiktigt bevara värdefulla kulturhistoriska miljöer. Målet behövs också för att nyttjandet av havsmiljön ska ske på ett långsiktigt hållbart sätt.

Så når vi målet

Mycket återstår innan våra kust- och havsvatten har ett bra miljötillstånd. För att nå målet behövs insatser såväl i Sverige som på internationell nivå för att minska de utsläpp och de negativa effekter av aktiviteter som bidrar till ett sämre miljötillstånd.

Samarbete för en bättre havsmiljö sker inom bland annat EU:s havsmiljödirektiv och vattendirektiv samt Helsingfors- och Oslo-Pariskonventionerna (Helcom och Ospar). Hur EU:s fiskeri – och jordbrukspolitik utformas är också betydelsefullt för målet.

Åtgärder behöver bland annat göras för att förbättra vattenkvaliteten, skapa fler skyddade områden i marin miljö och minska bifångsten av marina däggdjur och fåglar i fisket. Det krävs även en anpassning av fisket till beståndens storlek samt en minskad spridning av främmande arter.

Marint skräp är ett växande problem som kräver åtgärder. Under kommande år fortsätter åtgärdsarbetet och många satsningar görs för en bättre havsmiljö vilket är positivt för att på sikt nå miljökvalitetsmålet. Målet är även beroende av insatser inom andra miljökvalitetsmål, som Ingen övergödning, eftersom övergödning är ett fortsatt stort problem i havet.

Läs mer om HaV:s uppföljning av miljömålet Hav i balans. Här kan du läsa mer om den fördjupade utvärderingen av målet.

Läs mer om de bidrag, utlysningar och anslag som ska leda till en bättre förvaltning av våra vatten.

Publicerad: 2014-01-21
Sidansvarig: Webbredaktion