Fördjupad utvärdering av miljömålen

Hitta på sidan

Fördjupad utvärdering av miljömålen 2019 redovisades till regeringen den 30 januari 2019.

Fördjupade utvärderingen 2019

FU2019 på Sveriges miljömål

Havs- och vattenmyndighetens bedömning är att de tre miljökvalitetsmålen Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag och Hav i balans samt levande kust och skärgård inte kommer att nås till 2020.

I många fall är tillståndet i miljön fortfarande långt ifrån det som beskrivs i målen. Samtidigt finns också positiva trender och det åtgärdsarbete som pågår är viktigt. Återhämtningstiden i miljön är dock lång och det tar tid innan man ser stora förbättringar i miljötillståndet. Dagens åtgärdstakt är inte heller tillräcklig, utan behöver öka.

Inom den fördjupade utvärderingen 2019 har en rapport med bedömning av möjligheterna att nå målen tagits fram för varje miljökvalitetsmål. Naturvårdsverket är samordnande myndighet inom miljömålssystemet, och den fördjupade utvärderingen har gjorts enligt deras anvisningar.

I utvärderingen gjordes dels en målövergripande och en målvis analys, dels genomfördes ett arbete inom sex temaområden, där Havs- och vattenmyndigheten ledde temaområdet Hav och vatten.

Rapporterna beskriver miljötillstånd, styrmedel, åtgärdsarbete och behov av insatser. Arbetet med den fördjupade utvärderingen har främst pågått under våren 2018, men rapporterna har till viss del uppdaterats med nytillkommen information om miljötillstånd och åtgärdsarbete inför publicering i januari 2019.

Temaområdesarbetet var ett samverkansprojekt mellan myndigheterna med ansvar i miljömålssystemet. Syftet med arbetet var att inom respektive temaområde i samverkan ta fram max tre förslag på styrmedel eller åtgärder för att nå miljömålen, utredda med konsekvenser, som bedöms vara effektiva, genomförbara och om vilka det råder samsyn bland de deltagande myndigheterna. Temaområde Hav och vatten har tagit fram en arbetsrapport där konsekvensanalyserna av de tre förslag som gruppen valde ingår, samt de övriga inspel som lyftes av gruppen till Naturvårdsverket I rapporten finns även en kort beskrivning av bakgrund, myndigheter som deltog, arbetssätt och avgränsningar som myndigheterna gjorde i arbetet. För de som vill läsa mer finns mer omfattande konsekvensanalyser av de tre förslagen i länkarna nedan.

Rapporten som beskriver alla 18 förslag från de 6 temaområdena finns på Naturvårdsverkets webb

Rapporter

Fördjupad utvärdering

Med några års mellanrum, vanligen fyra år, görs på regeringens uppdrag en fördjupad utvärdering av det svenska miljöarbetet och möjligheterna att nå såväl miljökvalitetsmålen som generationsmålet. Utvärderingarna lägger en grund för beslut om insatser och åtgärder för miljön.

Naturvårdsverket svarar för den övergripande samordningen av arbetet. HaV deltar i arbetet och samordnar de fördjupade utvärderingarna av de tre miljökvalitetsmålen: Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag och Hav i balans samt levande kust och skärgård.

Publicerad: 2015-03-31
Sidansvarig: Webbredaktion