Fördjupad utvärdering av miljömålen

Hitta på sidan

Fördjupad utvärdering 2023 av de tre miljökvalitetsmålen Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag och Hav i balans samt levande kust och skärgård publicerades i oktober 2022.

Utvärderingen visar att det görs mycket positivt åtgärdsarbete som ökar möjligheterna att nå de tre miljökvalitetsmålen på sikt. Det tar tid innan genomförda åtgärder leder till ett förbättrat miljötillstånd, eftersom återhämtningstiden i miljön är lång. Många omvärldsfaktorer påverkar möjligheterna att nå målen. Klimatförändringarna är en faktor som kommer göra det svårare att nå målen. Det senaste året har även det geopolitiska läget runt Östersjön, med Rysslands invasion av Ukraina, visat sig påverka miljöarbetet negativt genom att bland annat försvåra internationella samarbeten.

För att nå miljökvalitetsmålen behövs fler fysiska åtgärder och ökad genomförandetakt. Samverkan mellan olika aktörer och internationella samarbeten är en förutsättning för att målen ska kunna nås.

Inom den fördjupade utvärderingen 2023 har en rapport med bedömning av möjligheterna att nå målen tagits fram för varje miljökvalitetsmål. Rapporterna beskriver miljötillstånd, styrmedel, åtgärdsarbete och behov av insatser. Naturvårdsverket kommer att publicera en samlad målövergripande analys inom den fördjupade utvärderingen i januari 2023.

Rapporter

Fördjupad utvärdering

Med några års mellanrum, vanligen fyra år, görs en fördjupad utvärdering av det svenska miljöarbetet och möjligheterna att nå såväl miljökvalitetsmålen som generationsmålet. Utvärderingarna lägger en grund för beslut om insatser och åtgärder för miljön.

Naturvårdsverket ansvarar för den övergripande samordningen av arbetet. HaV deltar i arbetet och samordnar de fördjupade utvärderingarna av de tre miljökvalitetsmålen: Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag och Hav i balans samt levande kust och skärgård.

Publicerad: 2015-03-31
Sidansvarig: Webbredaktion