Ingen övergödning

Hitta på sidan

"Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ inverkan på människors hälsa, förutsättningar för biologisk mångfald eller möjligheterna till allsidig användning av mark och vatten."

Så definieras det av riksdagen beslutade miljökvalitetsmålet Ingen övergödning. Därtill har regeringen beslutat om följande fyra preciseringar:

  • Påverkan på havet: Den svenska och den sammanlagda tillförseln av kväveföreningar och fosforföreningar till Sveriges omgivande hav underskrider den maximala belastning som fastställs inom ramen för internationella överenskommelser.
  • Påverkan på landmiljön: Atmosfäriskt nedfall och brukande av mark inte leder till att ekosystemen uppvisar några väsentliga långsiktiga skadliga effekter av övergödande ämnen i någon del av Sverige.
  • Tillstånd i sjöar, vattendrag, kustvatten och grundvatten: Sjöar, vattendrag, kustvatten och grundvatten uppnår minst god status för näringsämnen enligt förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön.
  • Tillstånd i havet: Havet har minst god miljöstatus med avseende på övergödning enligt havsmiljöförordningen (2010:1341).

Därför behöver vi målet

Övergödning uppstår när tillförseln av näringsämnen till naturen blir alltför stor. Källor till övergödningen är till exempel gödsel från jordbruket, utsläpp av avloppsvatten eller nedfall av luftburna kväveföreningar. Övergödning av havsmiljön är ett stort problem och värst drabbat är Östersjön. En följd av övergödningen är bland annat algblomningar, försämrade syrgasförhållanden i vattnet och bottendöd.

Så når vi målet

För att nå målet krävs insatser från många olika samhällsaktörer. Utsläppen av kväve och fosfor behöver minska. En del av de övergödande utsläppen kommer från andra länder, vilket gör internationella samarbeten viktiga. Exempel på samarbeten är de regionala havskonventionerna Helcom och Ospar.

Nationella åtgärder finansieras bland annat genom landsbygdsprogrammet och havs- och vattenmiljöanslaget. I havs- och vattenmiljöanslaget ingår lokala vattenvårdsprojekt (LOVA), där många övergödningsåtgärder genomförs. De svenska åtgärdsprogrammen inom vattenförvaltningen och havsmiljöförvaltningen är viktiga för att minska övergödningen, men räcker inte för att uppnå miljökvalitetsmålet.

Åtgärder för att minska utsläpp av övergödande ämnen har gett resultat men utsläppen behöver minska ytterligare för att vi ska närma oss målet. Återhämtningstiden i miljön är lång, vilket gör att det tar tid innan vi ser förbättringar i miljötillståndet.

Läs mer om HaV:s uppföljning av målet och den fördjupade utvärderingen av målet.

Läs mer om de bidrag, utlysningar och anslag som ska leda till en bättre förvaltning av våra vatten.

Publicerad: 2014-01-21
Sidansvarig: Webbredaktion