Det svenska miljömålssystemet

Hitta på sidan

Miljömålssystemet ger en samlad bild av det svenska miljöarbetet. Riksdagen och regeringen beslutar om målsättningar och styrmedel, samhället och myndigheter genomför arbetet, myndigheterna följer upp och utvärderar samt föreslår ytterligare insatser och en parlamentarisk beredning tar fram strategier med förslag till etappmål och styrmedel för att utveckla arbetet.

Målen

Det finns flera olika målnivåer i miljömålssystemet varav många har anknytning till vatten:

  • Ett övergripande generationsmål som beskriver Sveriges samlade ambitioner inom miljöområdet.
  • Sexton miljökvalitetsmål som tillsammans beskriver olika kvalitet eller tillstånd i miljön som ska uppnås. Miljökvalitetsmålen har preciseringar som förtydligar deras innehåll och är vägledande för miljöarbetet.
  • Ett antal etappmål som utgör steg på vägen för att nå generationsmålet och ett eller flera miljökvalitetsmål. De visar vad Sverige kan göra och tydliggör var insatser bör sättas in. Nya etappmål tas fram löpande och beslutas av regeringen.

Så når vi målen

Vi har till uppgift att verka för att generationsmålet och miljökvalitetsmålen nås och ska vid behov föreslå åtgärder för miljöarbetets utveckling. Vi har identifierat och definierat vilka av målen som är relevanta för vår verksamhet och integrerar nu åtgärdsarbetet tydligare i vår verksamhetsplanering.

Redovisning till regeringen av relevanta mål och våra verksamhetsdelar som påverkar förutsättningarna att nå målen.

Arbete för att nå målen genomförs i hela samhället. Vi har en stor roll i detta arbete genom vårt samlade ansvar för svensk havs-, vatten- och fiskeriförvaltning. Inom den fördjupade utvärderingen lämnar vi även förslag på insatser som behöver vidtas av regeringen.

Vår generaldirektör deltar också i det nya miljömålsrådet och vår myndighet har till uppgift att bistå rådet i dess arbete. Varje år ska rådet lista åtgärdsinriktade överenskommelser och samarbeten som myndigheterna åtar sig att genomföra samt lämna förslag till regeringen på åtgärder av strategisk vikt för att nå miljömålen och som myndigheterna inte har mandat att utföra.

Uppföljning och utvärdering

Vi deltar i myndigheternas uppföljning och utvärdering av miljömålen i sin helhet och samordnar uppföljning och utvärdering av miljötillstånd, trender, styrmedel och åtgärdsarbete för tre miljökvalitetsmål: 

Till stöd för uppföljningen finns det en målmanual för vardera av målen. I dem kan man hitta de indikatorer som används i uppföljningen och förslag på andra uppföljningsmått.

Publicerad: 2014-01-21
Uppdaterad: 2019-09-02
Sidansvarig: Webbredaktion