Årlig uppföljning av miljömålen

Hitta på sidan

Havs- och vattenmyndigheten samordnar uppföljning och utvärdering av miljötillstånd, trender, styrmedel och åtgärdsarbete för tre miljökvalitetsmål: Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag och Hav i balans samt levande kust och skärgård.

I mars 2021 beslutade Havs- och vattenmyndigheten om Årlig uppföljning 2021 för dessa tre miljökvalitetsmål och Naturvårdsverket har nu överlämnat rapporten till regeringen.

Ö i Kalixälven

Ö i Kalixälven, foto: Eva S Andersson

Bedömningen för målen är fortfarande att de inte kommer att nås med beslutade eller planerade styrmedel. Utvecklingen bedöms som neutral då motstående trender i havs- och sötvattensmiljöerna tar ut varandra.

Utmaningar och insatser för vattenmiljön

För sjöar och vattendrag utgör fysisk påverkan, miljögifter, övergödning, exploatering i strandzonen och klimatförändringar stora utmaningar. 2020 beslutade regeringen om nationell plan för omprövning av vattenkraften. Syftet med planen är att svensk vattenkraft ska förses med moderna miljövillkor och det kan på sikt påverka miljömålet positivt.

Uppföljningen visar att aktörer i ökande utsträckning tar hänsyn till kulturmiljöer, och att samarbetet kring insatser för kultur- och vattenmiljö ökar vid restaureringsåtgärder, och det påverkar också miljökvalitetsmålet positivt.

Invasiva arter är däremot ett allt större hot mot sjöar och vattendrag, och mycket arbete läggs ned för att förhindra etablering, minska spridning och utrota utpekade arter. Fortfarande behövs mer skydd och restaurering av vattenmiljöer, minskad exploatering och fragmentering av strandzonen, kulturmiljöer behöver beaktas mer vid åtgärder vid vatten och uppföljning av åtgärder behöver stärkas för att utvecklingen i miljön ska vända.

Fortsatt behov av åtgärder i havsmiljön

De stora utmaningarna i havsmiljön är fortfarande för stor tillförsel av näringsämnen och farliga ämnen samt fiske av vissa arter. Andra problem är förekomst av marint skräp, främmande arter samt att känsliga livs- och kulturmiljöer påverkas eller förstörs genom exploatering och fragmentering. Återhämtningstiden i havet är lång och alla de insatser som är viktiga för att nå miljökvalitetsmålet kommer ta lång tid att genomföra.

Åtgärdsprogrammen enligt vattenförvaltningsförordningen och havsmiljöförordningen är betydelsefulla för en positiv utveckling av havsmiljön. Några åtgärder för havsmiljön är genomförda och resterande påbörjade. Sanering av miljöfarliga vrak har fortsatt.

Att den gemensamma fiskeripolitiken genomförs och ser till hela ekosystemet förbättrar möjligheterna för ett långsiktigt hållbart fiske. Havsplaneringsförordningen är central för ett hållbart nyttjande av havsområden, genom de kommande havsplanerna.

Sverige har nått målet om skydd av minst tio procent av de marina områdena, och satsningar fortsätter för att de skyddade områdena även ska utgöra ett ekologiskt representativt, sammanhängande och funktionellt nätverk. Ett fortsatt arbete med skydd av natur- och kulturvärden är av stor vikt. Dessutom behöver Sverige fortsatt verka för ett ambitiöst miljöarbete inom EU och de regionala havsmiljökonventionerna Ospar och Helcom.

Övergödning är ett fortsatt stort problem

Belastningen av näringsämnen minskar till en del havsbassänger men övergödning är fortfarande ett stort problem, framförallt i kust och hav. Särskilt svår är övergödningsproblematiken i Östersjön.

Utbredningen av syrefria bottnar är fortsatt stor och leder till internbelastning, där fosfor i havsbottnens sediment frisätts till vattnet. Detta har blivit en betydande fosforkälla. I delar av landet är kvävebelastningen från luften över den kritiska gränsen för vegetationsförändringar och kväveläckage från skogsmark.

Åtgärdsprogrammen inom vattenförvaltningen och havsmiljöförvaltningen är viktiga, för att minska övergödningen. Finansiering av åtgärder inom landsbygdsprogrammet och lokala vattenvårdsprojekt (LOVA) bidrar till att minska näringsbelastningen.

Utsläppen behöver minska ytterligare för att vi ska närma oss målen. Dessutom är återhämtningstiden lång, vilket gör att det tar tid innan man ser förbättringar i miljötillståndet.

Att genomföra åtgärder är viktigt

Under 2020 fördelades 1018 miljoner kronor för åtgärder från havs- och vattenmiljöanslaget 1:11. Många länsstyrelser anger att förutsättningar för ett framgångsrikt åtgärdsarbete är bland annat LOVA-medel.

Anslaget för LOVA ökade under 2020 med 65 miljoner kronor till nästan 237 miljoner kronor. Fortfarande har insatser för att minska övergödningen högst prioritet men i år har pengarna även använts till åtgärder som rör till exempel miljögifter kopplade till fritidsbåtar, omhändertagande av spökgarn och olika restaureringsåtgärder.

Publicerad: 2015-03-31
Sidansvarig: Webbredaktion