Levande sjöar och vattendrag

Hitta på sidan

"Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika livsmiljöer ska bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion ska bevaras, samtidigt som förutsättningarna för friluftsliv värnas."

Så definieras det av riksdagen beslutade miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag. Därtill har regeringen beslutat om följande 11 preciseringar:

11 preciseringar

 • God ekologisk och kemisk status: Sjöar och vattendrag har minst god ekologisk status eller potential och god kemisk status i enlighet med förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön.
 • Oexploaterade och i huvudsak opåverkade vattendrag: Oexploaterade och i huvudsak opåverkade vattendrag har naturliga vattenflöden och vattennivåer bibehållna.
 • Ytvattentäkters kvalitet: Ytvattentäkter som används för dricksvattenproduktion har god kvalitet.
 • Ekosystemtjänster: Sjöar och vattendrags viktiga ekosystemtjänster är vidmakthållna.
 • Strukturer och vattenflöden: Sjöar och vattendrag har strukturer och vattenflöden som ger möjlighet till livsmiljöer och spridningsvägar för vilda växt- och djurarter som en del i en grön infrastruktur.
 • Gynnsam bevarandestatus och genetisk variation: Naturtyper och naturligt förekommande arter knutna till sjöar och vattendrag har gynnsam bevarandestatus och tillräcklig genetisk variation inom och mellan populationer.
 • Hotade arter och återställda livsmiljöer: Hotade arter har återhämtat sig och livsmiljöer har återställts i värdefulla sjöar och vattendrag.
 • Främmande arter och genotyper: Främmande arter och genotyper hotar inte den biologiska mångfalden.
 • Genetiskt modifierade organismer: Genetiskt modifierade organismer som kan hota den biologiska mångfalden är inte introducerade.
 • Bevarade natur- och kulturmiljövärden: Sjöar och vattendrags natur- och kulturmiljövärden är bevarade och förutsättningar finns för fortsatt bevarande och utveckling av värdena.
 • Friluftsliv: Strandmiljöer, sjöar och vattendrags värden för fritidsfiske, badliv, båtliv och annat friluftsliv är värnade och bibehållna och påverkan från buller är minimerad.

Därför behöver vi målet

Sjöar och vattendrag fyller viktiga funktioner i ekosystemet och hyser en stor artrikedom som behöver bevaras för att skydda den biologiska mångfalden och för att behålla miljöernas naturliga produktionsförmåga. De är också viktiga för människors välbefinnande och hälsa genom möjligheter till friluftsliv och rekreation.

Miljöerna påverkas dock från flera håll, till exempel från skogs- och jordbruk, industrier, vattenkraftverk och genom exploatering i strandzonen. I närheten av vattenmiljöer finns ofta värdefulla kulturminnen som behöver bevaras och förvaltas så att de kan upplevas även av framtida generationer. Introduktion av främmande arter i vattensystem kan också påverka miljön negativt.

Så når vi målet

För att nå målet krävs insatser från många olika samhällsaktörer. Mänskliga verksamheter i vattenmiljöer behöver ske med hänsyn till natur- och kulturvärden så att mark och vatten nyttjas på ett hållbart sätt.

Arbetet med att restaurera vattendrag och sjöar behöver fortsätta och värdefulla natur- och kulturmiljöer i anslutning till sjöar och vattendrag behöver bevaras och skyddas. Spridning av främmande arter som kan orsaka skada behöver förhindras. Byggande och annan exploatering i strandzonen behöver minska.

Målet är beroende av insatser inom andra miljökvalitetsmål, som Ingen övergödning, och åtgärder krävs även för att minska problemen med övergödning och försurning av sjöar och vattendrag. När det gäller myndigheternas åtgärder är genomförandet av åtgärdsprogrammen inom vattenförvaltningen särskilt betydelsefulla.

Läs mer om HaV:s uppföljning av målet och den fördjupade utvärderingen av målet.

Läs mer om de bidrag, utlysningar och anslag som ska leda till en bättre förvaltning av våra vatten.

Publicerad: 2014-01-21
Uppdaterad: 2018-03-28
Sidansvarig: Webbredaktion