Åtgärdsprogram inom vattenförvaltningen

Hitta på sidan

Åtgärder utformas för att uppnå eller bibehålla god status och följa miljökvalitetsnormerna för vatten i respektive vattendistrikt.

Det är Vattenmyndigheterna i Sveriges fem vattendistrikt som vart sjätte år, med hjälp av länsstyrelserna, utarbetar och fastställer ett åtgärdsprogram.

Vad ett åtgärdsprogram ska innehålla framgår av vattenförvaltningsförordningen, som införlivar EU:s ramdirektiv för vatten.

Hur åtgärdsprogram ska redovisas framgår av föreskriften HVMFS 2015:34. Åtgärder utformas efter en bedömning av hur stort åtgärdsbehovet är för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas.

Vägledning om åtgärdsprogrammen

Sjö

Vägledning finns i form av en handbok om framtagande av åtgärdsprogram, en handbok för samhällsekonomisk konsekvensanalys av miljöåtgärder och en handbok med allmänna råd om miljöbedömning.

I vägledningen om grundläggande och kompletterande åtgärder för god vattenkvalitet har Havs- och vattenmyndigheten utvecklat tillämpningen av begreppen grundläggande och kompletterande åtgärder. Av åtgärdsprogrammen ska det fram gå hur dessa åtgärder genomförs och med vilken typ av styrmedel.

Vi vägleder kring ytvatten, medan SGU vägleder kring grundvatten.

Havs- och vattenmyndigheten får meddela vattenmyndigheterna föreskrifter och vägledning om hur åtgärder inom åtgärdsprogrammet ska redovisas.

Genomförande av åtgärdsprogrammen

Myndigheter och kommuner ska, inom sina ansvarsområden, se till att åtgärderna utförs. Åtgärderna genomförs bland annat genom beslut enligt miljöbalken (till exempel tillsyn och prövning), plan- och bygglagen eller andra relevanta författningar.

Publicerad: 2014-03-04
Sidansvarig: Webbredaktion