Hitta på sidan

Övervakningsprogram för ytvatten

I Sverige har vi samlat in övervakningsdata för vatten sedan 1970-talet, men i och med nya EU-direktiv växer kraven på övervakningen.

Information om miljötillståndet i vatten krävs bland annat för att man ska kunna fastställa miljökvalitetsnormer och ta fram åtgärdsprogram.

Information samlas in från nät av övervakningsstationer i svenska vatten. Vattenmyndigheterna ansvarar för övervakningen enligt vattendirektivet (se Vattenmyndighetens sida om övervakning).

En kvinna står i en bäck och håller en håv i händerna.

EU-direktiv ställer nya krav på övervakningen

Nya krav på övervakningen genom Vattendirektivet gäller bland annat förekomst av arter, vattenkvalitet och strukturer i arternas livsmiljöer.

Direktivet ställer krav på att vi ska:

  • känna till den generella statusen i avrinningsområden (kontrollerande övervakning),
  • säkerställa statusen i vatten med risk för att miljökvalitetsnormer ej uppfylls och följa upp åtgärdsarbetet i dessa vatten (operativ övervakning),
  • övervaka vatten där orsaken till påverkan är okänd och övervaka påverkan på vatten vid olyckor (undersökande övervakning), samt
  • övervaka vatten med dricksvattenuttag och områden skyddade enligt art- och habitatdirektivet (övervakning i skyddade områden).

Läs mer i handbok för övervakning enligt vattendirektivet Pdf, 2.6 MB..

Resultatet av övervakningen ska också vara tillgängligt för den intresserade allmänheten och alla vattenanvändare (se Havs- och vattenmyndighetens sida om datavärdskap och dataåtkomst).

Vatten rinner ur ett avloppsrör ner i en bäck.

Övervakning i Sverige

I Sverige finns det idag flera nationella och regionala övervakningsprogram för vatten. Denna miljöövervakning finansieras via skattemedel. Dessutom finns det recipientkontrollprogram med syfte att följa upp verksamhetsutövares påverkan på vattenmiljön.

Arbete pågår med anpassning av Sveriges övervakning till vattendirektivens krav.

Full koll på våra vatten

Full koll på våra vatten är ett samverkansprogram med syfte att förbättra övervakningen av miljöståndet i grund- och ytvatten. Läs mer här.

Publicerad: 2014-03-04
Uppdaterad: 2015-04-29
Sidansvarig: Webbredaktion