Samverkan inom vattenförvaltningen

Hitta på sidan

Genom samverkan mellan berörda intressenter och myndigheter blir vattenförvaltningsarbetet mer effektivt. När vattenmyndigheterna arbetar med de olika stegen i vattenförvaltningen ska det ske i samverkan med de som berörs.

Samverkan bidrar till effektiviteten

Med samverkan menas här ett fortlöpande samarbete med aktörer utanför den egna organisationen. Det gör att intressekonflikter och problem kan upptäckas på ett tidigt stadium och det blir lättare att hitta goda lösningar.

Många aktörer är delaktiga i vattenförvaltningsarbetet:

  • Vattenmyndighetens ansvar är att ta fram information och genomföra samråd men även att stötta länsstyrelse och vattenråd i samverkansarbetet. Det innebär till exempel att de bidrar med kunskap och resurser för samverkansaktiviteter.
  • Varje länsstyrelse ska bistå Vattenmyndigheten i genomförandet av vattendirektivet och stötta vattenråden i samverkansprocessen.
  • Vattenråden samlar lokala intressen i ett avrinningsområde.  De kan hitta gemensamma lösningar i alla typer av vattenfrågor, även tvärs över administrativa gränser.
  • Intressenter såsomkommuner och länsstyrelser, företag som bedriver miljöfarlig verksamhet, jord- och skogsbruksnäringarna, naturvårdsorganisationer enskilda personer berörs av vattenförvaltningen. Som intressent kan man bidra till arbetet med en bättre vattenmiljö genom aktivt delta i olika intresseorganisationer och i vattenrådens arbete.

Information om formella samråd finns bland annat på Vattenmyndigheternas hemsida, och kungörs i dagspress.

Vägledning för samverkan

Som stöd till myndigheter i EU:s medlemsstater vid genomförande av vattendirektivet finns ett antal vägledningsdokument.

Public Participation in relation to the Water Framework Directive är ett vägledande dokument som uppmuntrar allmänhetens engagemang och förklarar vilka delar av vattendirektivet som allmänheten kan påverka.

I dokumentet finns förutom förklaringar och tolkningshjälp även förslag på verktyg och tekniker att använda vid genomförandet. Detta dokument bör alla som arbetar med samverkan inom vattenförvaltning läsa.

Naturvårdsverket har tagit fram en handbok om samverkan om vattenförvaltning.

Publicerad: 2014-03-04
Uppdaterad: 2018-03-20
Sidansvarig: Webbredaktion