Samverkan om vattenförvaltning - information, kommunikation och samråd

Handbok för tillämpningen av 2 kap. 4 §, Förordning (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön.

Omslag för publikation

Syfte med denna handbok

Syftet med denna handbok är att den ska ge vägledning om samverkans olika delar och hur samverkan kan ske när det gäller tillämpningen av förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön och förordningen (2002:864) med länsstyrelseinstruktion. Handboken riktar sig i första hand till vattenmyndigheterna och till länsstyrelserna, men samverkan kan också ske genom det arbete som sker t.ex. via kommunernas och vattenvårdsförbundens försorg. Handboken ska svara på frågorna vad som ska göras, vem som ska göra det och hur det ska göras. Den innehåller dock inte detaljinformation kring hur samverkan praktiskt kan ske inom ett avrinningsområde.